Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sammanfogningarna i fastigheters vattenapparatur bristfälliga

Social- och hälsovårdsministeriet
30.5.2008 8.30
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Produkttillsynscentralen för social- och hälsovården, Finlands Kommunförbund, Vatten- och avloppsverksföreningen.

Det finns ett behov av att reparera en del av sammanfogningarna i fastigheters vattenapparatur som är kopplade till vattenledningsnät, enligt kommunernas utredningar. Inspektionerna gjordes framförallt i fastigheter där risken för att hushållsvattnet nedsmutsas är stor. Till dessa hör bland annat pumpverk och reningsverk för avfallsvatten, värmecentraler, kraftverk och olika industrianläggningar vid vilka det används rikligt med vatten. Det finns brister i 38 procent av de mål som inspekterades men enbart en liten del kan vid undantagsfall förorsaka en försämring av hushållsvattenskvaliteten och medföra hälsorisker. Myndigheterna har gett instruktioner om att de bristfälliga sammanfogningarna skall repareras. Fastighetsägarna ansvarar för att sammanfogningarna är felfria.

Social- och hälsovårdsministeriet startade en utredning om vattenapparaturerna i december efter vattenepidemin i Nokia. Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter har tillsammans med vattenförsörjningsverken, kommunernas byggnadsövervakningsmyndigheter, de lokala räddningsverken och konsulter granskat sammanlagt omkring 4 750 mål. Vid 2 950 av dem fanns det inget att anmärka. Hittills har 80 procent av kommunerna utfört inspektionerna, i de övriga är inspektionerna fortfarande på hälft.

Bristfällig apparatur repareras, hushållsvattnets säkerhet förbättras

Enligt utredningen är reparationsbehovet relativt sett störst inom industrin. För att undvika hälsorisker har myndigheterna redan gett order om reparationer av de sammanfogningar som är mest bristfälliga. De mindre felen reparerades i samband med inspektionerna eller så uppmanade myndigheterna de ansvariga att reparera felen. Hälsoskyddsmyndigheterna i kommunerna ansvarar för att de allvarligaste felen repareras. Med hjälp av dessa åtgärder förbättras hushållsvattnets säkerhet.

Representanterna för de förvaltningsområden som svarar för kvaliteten på hushållsvattnet, vattenförsörjningen och konstruktionerna analyserar resultaten av utredningen och utvärderar behovet av direktiv och förändringar i lagstiftningen. Arbetet med att förnya direktiven för kriskommunikation påbörjades redan genast efter vattenepidemin i Nokia. Dessutom planeras en obligatorisk beredskapsplan för vattenförsörjningsverken. Planen skulle också innehålla riskutvärdering.

Bakgrund

Social- och hälsovårdsministeriet bad den 14 december 2007 kommunernas hälsoskyddsinspektörer att granska de tekniska lösningarna vid vattenverken. Orsaken till utredningen var vattenepidemin i Nokia i slutet av förra året. Epidemin orsakades av att renat avloppsvatten, som används som så kallat tekniskt vatten vid reningsverk, rann ut i vattenledningsnätet via en ventil som hade lämnats öppen. Länsstyrelserna gjorde regionala sammanfattningar av inspektionerna och skickade dem till Produkttillsynscentralen för social- och hälsovården (STTV), som i sin tur gjorde en nationell rapport.

Den finskspråkiga rapporten finns på STTV:s webbplats: www.sttv.fi > Mediatiedotteet

För mer information:

Överinspektör Jari Keinänen, social- och hälsovårdsministeriet, tfn (09) 160 73126, 050 354 7138

Vattenöverinspektör Minna Hanski, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 160 53371

Överingenjör Kaisa Kauko, miljöministeriet, tfn 0400 143 943

Överinspektör Jarkko Rapala, Produkttillsynscentralen för social- och hälsovården, tfn (09) 3967 2810

Utvecklingsingenjör Paavo Taipale, Finlands Kommunförbund, tfn (09) 771 2557

Verkställande direktör Rauno Piippo, Vatten- och avloppsverksföreningen, tfn (09) 8689 0111

Tillbaka till toppen