Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Säker arbetsutrustning för arbete på hög höjd

Social- och hälsovårdsministeriet
18.3.2004 12.00
Pressmeddelande -

För tillfälligt arbete på hög höjd skall väljas säker arbetsutrustning och sådana fallskyddskonstruktioner och fallskyddsanordningar som förhindrar eller bromsar upp fallet. Statsrådets förordning om ärendet träder i kraft den 1 juni 2004.

Enligt förordningen får tillfälligt arbete på hög höjd utföras endast då väderförhållandena inte äventyrar arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Om arbetet inte kan utföras på ett tryggt och ergonomiskt lämpligt sätt på ändamålsenligt arbetsunderlag, skall arbetsgivaren välja sådan arbetsutrustning som lämpar sig bäst för detta arbete och för dessa förhållanden i syfte att garantera och upprätthålla säkerheten. Arbetsredskapen skall dessutom vara hållbara och det skall vara möjligt att förflytta sig riskfritt med dem.

Till arbetsplatsen skall ordnas tryggt tillträde och arbetstagarna skall ha möjlighet att evakuera sig från arbetsplatsen vid eventuell fara. Vid behov skall fallskyddskonstruktioner eller fallskyddsanordningar användas. Om fallskyddskonstruktionerna eller fallskyddsanordningarna tillfälligt måste avlägsnas skall effektiva kompenserande säkerhetsåtgärder vidtas och fallskyddskonstruktionerna ellerfallskyddsanordningarna skall placeras på plats genast då det är möjligt.

I förordningen ingår närmare bestämmelser om användning av ställningar och stegar samt användning av lina vid förflyttning och i arbete.

Med statsrådets förordning genomförs europaparlamentets och rådets direktiv 2001/45/EG om ändring av rådets direktiv 89/655/EEG om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet.

Närmare information: regeringssekreterare Hanna-Mari Pekuri, tfn (09) 160 731 03

Tillbaka till toppen