Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Revideringen av narkotikalagstiftningen framskrider

Social- och hälsovårdsministeriet
18.5.2006 11.50
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att det stiftas en ny narkotikalag. Syftet är att effektivera narkotikakontrollen men inte att ändra den nationella narkotikapolitiken. Avsikten med lagen är att förhindra olaglig import till Finland, export från Finland, tillverkning, spridning och användning av narkotika. På grund av den nya narkotikalagen ändras även strafflagen samt vissa hänvisningar i lagen om integritetsskydd i arbetslivet och lagen om företagshälsovård. Om narkotikabrott föreskrivs fortsättningsvis i strafflagen.

Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 18 maj. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen fredagen den 19 maj. De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

De viktigaste förslagen

Definitionen på narkotika skall på samma sätt som för närvarande bygga på internationella fördrag. Definitionen på narkotika föreslås bli kompletterad så att man med stöd av statsrådets förordningar även kan anse sådana ämnen vara narkotika, om vars innefattande i tillsynen skall beslutas i enlighet med Europeiska unionens råds beslut om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen.

I lagen införs ett totalförbud mot att odla kokabuske, kat, kaktusväxter som innehåller meskalin och Psilocybesvampar samt ett förbud mot att odla opiumvallmooch hampa som narkotika eller för användning som råvaror till narkotika.

Den föreslagna narkotikalagen skall innehålla mera exakta bestämmelser om tillståndsförfaranden och tillsyn än den nuvarande lagen. Särskilt vad gäller polisen samt tull- och gränsbevakningsmyndigheterna skall exaktare än nu föreskrivas om brottsbekämpning för att förebygga, avslöja och utreda narkotikabrott. I lagen ingår även noggrannare bestämmelser om beslag och förstöring av läkemedel som betraktas som narkotika.

Utöver nuvarande tillstånd för tillverkning samt import och export skall vid import till och export från Finland även krävas tillstånd för ämnen, preparat och testsystem som används för konstaterande av narkotika och för hantering av narkotika. Läkemedelsverket skall fortsättningsvis fungera som tillståndsmyndighet.

Ytterligare information: jurist Juhani Parkkari, tfn 09-160 737 87

Tillbaka till toppen