Hoppa till innehåll
Media

Restaurangerna öppnas den 1 juni och bestämmelser om begränsningar i deras verksamhet utfärdas genom en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2020 14.23
Pressmeddelande 120/2020

Regeringen överlämnade den 19 maj en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Ändringarna genomförs genom att det till lagen om smittsamma sjukdomar temporärt fogas en ny 58 a §. Lagen ska vara i kraft 1.6.2020–31.10.2020.

Genom lagen föreskrivs det under fortsatta undantagsförhållanden om sådana restriktioner för förplägnadsverksamheten med stöd av vilka näringsverksamheten kan öppnas för kunder och spridningen av coronavirussjukdomen samtidigt kan förhindras. 

Begränsningarna avvecklas i enlighet med statsrådets principbeslut av den 6 maj 2020 på ett sådant sätt att kunder och anställda vid restauranger och kaféer skyddas mot coronavirussmitta och smittspridning förhindras.

För att undvika smittorisken i restauranger och kaféer minskar man bland annat antalet kundplatser och ser man till att det är tillräckligt stort avstånd mellan kunderna.  
 
Begränsningar föreslås också i öppettiderna och serveringstiderna. Likaså är det nödvändigt att föreskriva om en planeringsskyldighet för förplägnadsrörelserna om den egna verksamheten och om hygienkrav för lokalerna. 

Restaurangerna och kaféerna har under de undantagsförhållanden som orsakats av coronavirusepidemin varit stängda för kunderna sedan den 4 april 2020. Öppnande av restaurangerna genom att reglera antalet kundplatser samt öppettiderna och serveringstiderna möjliggör för största delen av restaurangerna att affärsverksamheten inleds på nytt. 

Det föreslås att regionförvaltningsverken ska övervaka att begränsningarna och skyldigheterna iakttas. Regionförvaltningsverken kan bestämma att de missförhållanden och brister som de observerar vid övervakningen ska korrigeras och att förplägnadsrörelsen som väsentligt har brutit mot skyldigheterna ska stängas för kunder i högst en månad.                         

Genom förordning utfärdas närmare bestämmelser om de begränsningar som behövs

Avsikten är att med stöd av lagen utfärda en temporär statsrådsförordning genast efter att lagen har stadfästs. Avsikten är att begränsningarna genom en ändring av förordningen ska kunna lindras, om epidemiläget tillåter det. Begränsningarna kan också skärpas genom förordning, om epidemiläget kräver det.

Enligt förordningen ska begränsningarna gälla hela landet från och med den 1 juni 2020. Förordningens struktur tillåter dock också att regeringen vid behov kan lindra begränsningarna regionvis.    
 
Regeringen har i sina förhandlingar dragit upp riktlinjer för de begränsningar som ska föreskrivas genom förordning och fogar ett förordningsutkast som bilaga till regeringens proposition om smittsamma sjukdomar.
 
Restaurangernas kunder behöver information om förebyggande av överföring av coronavirussjukdom. Förplägnadsrörelserna ska se till att de ytor och föremål som kunderna rör rengörs tillräckligt. 
 
Förplägnadsrörelsernas allmänna skyldighet är att ordna konstruktionerna och inredningen i sina utrymmen inomhus och utomhus samt servicepraxisen på ett sådant sätt att kunderna inte utsätts för spridning av sjukdomen. Förplägnadsrörelsen får inte placera kunder eller sällskap för nära varandra. Det föreskrivs dock inte i förordningen om exakt hur stort avståndet ska vara i meter.  
 
Genom förordning ska föreskrivas att alla kunder i förplägnadsrörelsen ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en plan yta. Kunderna kan dock själva hämta sina inköp till exempel från disken. 
 
Kunderna får dock inte servera sig själva mat och dryck till exempel från ett s.k. buffébord. I förordningen begränsas dessutom antalet kundplatser för förplägnadsrörelser till hälften av det normala antalet kundplatser.
 
Utöver dessa begränsningar är förplägnadsrörelsernas öppettider högst kl. 6–23 och serveringstiden högst kl. 9–22. Om kunden har köpt sin alkoholdryck före klockan 22, är det tillåtet att förtära drycken fram till klockan 23, det vill säga fram till stängningstiden.
 
Förplägnadsrörelserna ska göra upp en plan för hur rörelsen fullgör de ovan nämnda begränsningarna och skyldigheterna. En beskrivning av genomförandet och det största tillåtna antalet kunder ska hållas framlagda för kunderna.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen