Hoppa till innehåll
Media

Rekommendation om studenthälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2005 7.30
Pressmeddelande -

Hälsovårdscentralerna och läroanstalterna borde intensifiera sitt samarbete för att främja en hälsosam studiemiljö och för att säkerställa tillgången till hälso- och sjukvård, mentalvård och munhälsovård. Arbetsgruppen som utrett studenthälsovården betonar att hälsovårdscentralerna borde inse att studenthälsovården inte enbart består av att vårda studerande från annan ort vid en hälsovårdscentral.

Arbetsgruppens promemoria innefattar 25 rekommendationer. Dessutom har arbetsgruppen berett ett utkast till handbok om utvecklingen av studenthälsovården. I rekommendationerna betonas den förebyggande hälsovårdens betydelse. Rekommendationer finns också för lokaliteternas placering och utrustning samt personaldimensionering. För läroanstalter på andra stadiet (yrkesläroanstalter och gymnasier) rekommenderas en hälsovårdare per 600-800 studerande och för universitet och högskolor en hälsovårdare per 800-1000 studerande. Arbetsgruppen rekommenderar att det finns en läkare per 2500-3000 studerande.

Arbetsgruppen rekommenderar att en studiemiljöutredning görs vart tredje år. Arbetsgruppen rekommenderar vidare att de studerande som anses vara i behov av en hälsokontroll skall kallas till en sådan. Hälsovårdaren bedömer behovet utgående från en hälsoförfrågan som riktas till alla nya studerande. Alla studerande som så önskar skall ha möjlighet att delta i en hälsokontroll.

Angående organiseringen av tjänster inom studenthälsovården rekommenderar arbetsgruppen att tjänsterna på samma sätt som hittills produceras av den kommun där läroanstalten är belägen. Arbetsgruppen föreslår dock att social- och hälsovårdsministeriet utreder vilka möjligheter det finns för att utvidga finansieringsgrunden för studenthälsovården. Ministeriet borde även utreda om det finns ett behov av att stifta en särskild lag om studenthälsovården.

Arbetsgruppen föreslår vidare att det i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet skall finnas en delegation för studenthälsovård. Delegationen skall ha till uppgift att fastställa de riksomfattande målen för studenthälsovården och att följa hur målen uppnås samt styra och samordna forsknings- och utvecklingsverksamheten och personalens kompletterande utbildning.

Arbetsgruppen föreslår att de förebyggande hälsovårdstjänsterna inom studenthälsovården är avgiftsfria samt att social- och hälsovårdsministeriet utreder om avgifterna för krävande tandvård är för höga för de studerande.

Ytterligare information:
Utvecklingschef Päivi Hämäläinen, Stakes, tfn 050-468 69 12
Överinspektör Maire Kolimaa, SHM, tfn 09-160 741 38, 050-524 52 56

Tillbaka till toppen