Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition med förslag till lag om genomdata på ny remiss 

Social- och hälsovårdsministeriet
18.10.2021 14.15
Pressmeddelande 309/2021

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om Genomcentret och om förutsättningarna för hälsorelaterade genetiska analyser. Lagförslaget är på remiss den 18 oktober - 26 november 2021. Syftet med den föreslagna lagen är att stödja en ansvarsfull, jämlik och informationssäker användning av genomdata för att främja människors hälsa. 

Social- och hälsovårdsministeriet har tidigare begärt utlåtande om en bedömningspromemoria av arbetsgruppen för genomcentret och om två utkast till regeringsproposition med förslag till lag om genomdata, som föregick detta lagförslag. 

Den regeringsproposition som nu sänds på remiss har vid den fortsatta beredningen av lagen vidareutvecklats utifrån remissvaren. Samtidigt avskiljs beredningen av genomdataregistret till en separat helhet, som sänds på remiss senare.

I lagen föreslås bestämmelser om Genomcentret och dess uppgifter

I lagförslaget föreslås att det i Finland inrättas ett genomcenter, som ska vara en nationell expertmyndighet i frågor som gäller behandling av genomdata samt hälsorelaterade genetiska analyser. 

Lagförslaget innehåller bestämmelser om förutsättningar för att utföra hälsorelaterade genetiska analyser. 

Enligt lagförslaget ska förutsättningarna för att utföra hälsorelaterade genetiska analyser vara ett informerat samtycke som är starkt förknippat även med ärftlighetsrådgivning. Avsikten är att det utfärdas närmare bestämmelser om samtycke av minderåriga och personer med nedsatt förmåga till självbestämmande.

Genomcentret ska vara en expertmyndighet

Genomcentret ska vara expertmyndighet i frågor som gäller behandling av genomdata samt hälsorelaterade genetiska analyser.

Centret ska bedöma och ge anvisningar om behandling av genomdata och användning av genetiska analyser. Genomcentret ska betjäna såväl andra myndigheter och experter som befolkningen i frågor som gäller behandling av genomdata och genetiska analyser. Genomcentret ska också vara en aktiv aktör i det internationella samarbetet inom genomisk medicin.

Genomcentret är administrativt en del av Institutet för hälsa och välfärd men ska vara en självständig expertmyndighet.

Det nationella genomdataregistret kräver ytterligare beredning 

I samband med beredningen av lagen har det framkommit att de omständigheter som hänför sig till det nationella genomdataregistret kräver ytterligare beredning. Därför har man beslutat att dela den lagberedning som gäller genominformation i två separata lagförslag som bereds parallellt. Det utkast som nu sänds på remiss är det första av dem. 

I motsats till tidigare utkast till regeringspropositioner omfattar detta utkast inte några bestämmelser om genomdataregistret, utan förslaget till bestämmelser om det tas in i det senare lagförslaget. En motsvarande remissbehandling av det andra lagförslaget kommer att ordnas vid en tidpunkt som meddelas senare.

På grund av detta förfarande kommer regleringen av Genomcentret och inrättandet av Genomcentret inte att fördröjas oskäligt. Med tanke på beredningen av genomdataregistret har det dessutom ansetts vara bäst att först inrätta Genomcentret, eftersom detta ger bättre förutsättningar att inrätta ett genomdataregister när också Genomcentret kan delta i beredningsarbetet.

Mer information

Sini Tervo, jurist, tfn 0295 163 529, [email protected]
Tuula Helander, direktör, tfn 0295 163 480, [email protected]

Tillbaka till toppen