Hoppa till innehåll
Media

Regeringens förslag för att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen har överlämnats till riksdagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 14.09 | Publicerad på svenska 27.10.2022 kl. 15.30
Pressmeddelande 252/2022

Syftet med propositionen är att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen genom att sänka de priser som läkemedelsanvändarna betalar för läkemedlen och minska statens utgifter för läkemedelsersättningar.

Propositionen hänför sig till reformen av läkemedelsärenden, som syftar till att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen och säkerställa läkemedelssäkerheten och läkemedelsrådgivningen samt tillgången och tillgängligheten till smidiga tjänster. 

De föreslagna åtgärderna sänker läkemedelspriserna. Detta minskar å andra sidan både läkemedelsanvändarnas läkemedelsutgifter och statens utgifter för läkemedelsersättningar. Genom att minska statens utgifter för läkemedelsersättningar kan man styra finansiering till välfärdsområdena och bidra till finansieringen av minimidimensioneringen av omsorgspersonalen. 

I propositionen och i de utkast till förordning som finns i bilagorna föreslås följande åtgärder:

  • förskrivningen av de billigaste biologiska läkemedlen ska effektiviseras 
  • flera inhalerbara läkemedelspreparat för behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom ska godkännas till systemet med apotekens utbyte av läkemedel och referenspriser 
  • bestämningsgrunderna för referensprisgrupperna ska ändras  
  • läkemedelstaxan för receptbelagda läkemedel ska ändras genom att minska apotekens andel av försäljningsbidraget av det lägsta försäljningspriset på receptläkemedel 
  • det ska läggas till en ny punkt i de poster som dras av från grunden för apoteksskatten 
  • i fortsättningen ska alla recept för biologiska läkemedel vara i kraft 1 år
  • den övergångsperiod under vilken uppgifterna om de elektroniska läkemedelsförskrivningarna ska få lämnas ut till patienten via en välbefinnandeapplikation ska förlängas  

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen och den kompletterande budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med dem.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information:

Tuija Metsävainio, regeringssekreterare 
Anne Hautala, specialsakkunnig 
Tuula Helander, direktör 

E-postadresserna har formen [email protected]

Tillbaka till toppen