Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår en förlängd giltighetstid för de temporära paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar fram till utgången av året

Social- och hälsovårdsministeriet
30.4.2021 10.44
Pressmeddelande

Den 30 april överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Genom propositionen förlängs giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar till och med den 31 december 2021. I nuläget gäller dessa bestämmelser fram till den 30 juni. 

Bestämmelserna gäller de hygienkrav och begränsningsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra att covid-19-epidemin sprids samt tillsynen över kraven och begränsningarna i förplägnadsrörelser, persontrafik och övriga tjänster.

Syftet är att säkerställa att det även efter juni är möjligt att ingripa i rätt tid och snabbt och effektivt vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att epidemin sprids på nytt ifall covid-19-epidemin förvärras. Avsikten är också att trygga att systemet med social- och hälsovårdstjänster bär också ifall antalet fall börjar öka på nytt.

Den enda innehållsmässiga ändringen gäller definitionen av närkontakt

Av paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar gäller 58 a och 58 b begränsningarna för förplägnadsrörelser, 58 c allmänna hygienkrav, 58 e hygienkrav som ska iakttas i persontrafiken, 58 f begränsningen av antalet passagerare, 58 g temporär stängning av utrymmen avsedda för kunder och deltagare och 58 h planen för åtgärder för att förhindra spridning av covid-19-epidemin. Paragraferna 59 a–59 e gäller inspektioner, förelägganden och tvångsmedel, behöriga myndigheter och rätten att få information. I 91 § finns bestämmelser om verkställigheten av beslut.

Av dessa förblir 58 a–c och 58 e–h §, 59 a–e § samt 91 § 1 mom. oförändrade till sitt innehåll. Endast deras giltighetstid förlängs till utgången av detta år. 

Den enda innehållsmässiga ändringen görs i 58 d § 4 mom. (definitionen av närkontakt).

Definitionen av närkontakt ska i fortsättningen gälla endast inomhus

Paragraf 58 d gäller förutsättningar för användningen av utrymmen avsedda för kunder och deltagare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin. Den ändras så att avståndet på två meter i definitionen av närkontakt i fortsättningen endast gäller utrymmen inomhus. Med närkontakt avses således vistelse ansikte mot ansikte eller i samma utrymmen inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller att man har fysisk kontakt med varandra.

I och med ändringen blir det lättare att ordna olika evenemang och idrotts- och motionstjänster utomhus. Samtidigt underlättas tillsynen över de skyldigheter som gäller ordnandet.

Ett omfattande diskussionsmöte om ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar ordnades den 27 april, varefter lagförslaget finslipades vid social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information:

Mirka-Tuulia Kuoksa, jurist, [email protected]
Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected] 
Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected] (förplägnadsrörelser)

Tillbaka till toppen