Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att giltighetstiden för de temporära undantagen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlängs till utgången av året

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2020 13.39 | Publicerad på svenska 9.10.2020 kl. 13.40
Pressmeddelande 233/2020

Målet är att trygga löntagarnas försörjning i situationer där sysselsättningen upphör tillfälligt eller helt och hållet samt att stödja mottagandet av arbete och arbetskraftens regionala rörlighet.

I propositionen föreslås det att de ändringar som gjorts på grund av coronavirusepidemin ska fortsätta att gälla.

Enklare behandling av förmånsansökningar fortsätter

Vid jämkning av arbetslöshetsförmåner ska den så kallade särskilda jämkningsperioden och den beräknade lönen inte tillämpas under slutet av året. Det föreslås också att jämkningen av företagsinkomster utifrån företagarens egen anmälan fortsätter.

Syftet är att i vissa situationer förenkla bestämmelserna om utkomstskydd för arbetslösa och på så sätt minska den arbetsmängd som behandlingen av förmånsansökningar medför. Antalet arbetslösa arbetssökande är fortfarande exceptionellt högt.

Större möjligheter att betala ut arbetslöshetsförmån i förskott också i fortsättningen

Arbetslöshetsförmån kan temporärt fortfarande betalas ut på basis av ansökan i förskott utan beslut för högst sex månader i stället för nuvarande två månader.

Höjningen av utkomstskyddet för arbetslösa fortsätter att gälla

I propositionen föreslås också att det skyddade höjda beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner ska fortsätta att gälla temporärt. Med skyddat belopp avses det penningbelopp som en arbetslös får tjäna utan att det inverkar på beloppet av arbetslöshetsförmånen.

Höjningen av det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner från 300 euro till 500 euro i månaden (från 279 euro till 465 euro under fyra kalenderveckor) fortsätter att gälla fram till utgången av 2020.

Bestämmelsen om kortare restid i fråga om rörlighetsunderstöd hålls i kraft

Rörlighetsunderstöd kan fortfarande betalas ut för heltidsarbete om personens dagliga resa till arbetet när anställningen inleds tar längre än två timmar i stället för nuvarande tre timmar. Rörlighetsunderstöd kan också betalas om personen flyttar från motsvarande avstånd på grund av arbete.

Regeringens proposition hänför sig till den sjunde tilläggsbudgeten för 2020.
Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla fram till utgången av 2020.

Ytterligare information:

Joni Rehunen, specialsakkunnig, tfn 029 516 3 435

Tillbaka till toppen