Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Reformen av den sociala tryggheten fortsätter utifrån utkast till ståndpunkter

Social- och hälsovårdsministeriet
28.5.2021 12.37
Pressmeddelande

Kommittén för social trygghet sammanträdde måndagen den 24 maj för att behandla ståndpunkterna om reformen av den sociala tryggheten.

Kommittén höll den första remissdebatten om det utkast till strukturen på ståndpunkterna som kommitténs presidium har framställt. Kommittén diskuterade främst vilka ståndpunkter som ska ingå i den fortsatta behandlingen. Ståndpunkterna utgör grunden för kommitténs mellanbetänkande, det vill säga för vägkartan för reformen av den sociala tryggheten. Ståndpunkterna baserar sig på de problemhelheter inom socialskyddet som identifierats av kommittén och som sektionerna har konkretiserat genom sitt arbete. 


Ståndpunkternas teman och den fortsatta behandlingen

Komplexiteten inom socialskyddet

Kommitténs presidium har framställt sex utkast till ståndpunkter om problemhelheten om komplexiteten. Kommittén fortsätter behandla följande problem: 

1.1 Det finns många förmåner och de har alla olika bestämningsgrunder 
1.2 Inkomstbegreppen och tiderna för ansökan och betalning varierar (onödigt) mycket
1.3 Det finns skillnader i hur familjebegreppet och relationerna till närstående beaktas 
1.4 Komplexiteten i genomförandet: informationsutbytet myndigheterna emellan fungerar inte
1.5 Komplexiteten i genomförandet: tjänsterna är splittrade
1.6 Frågor gällande datalagren och utnyttjandet av dataanalys

Samordningen av förvärvsarbete och socialskydd

När det gäller samordningen av förvärvsarbete och socialskydd lyfte presidiet fram fem teman. Vid kommitténs möte föreslogs det att ståndpunkterna ska sammanföras till större fenomenbaserade helheter. I övrigt ska det fortsatta arbetet följa presidiets temaförslag. 

2.1 Förändringarna i arbetslivet (och stöd för partiellt arbete)
2.2 Företagsamhet och socialskydd
2.3 Flitfällorna i socialskyddssystemet
2.4 Studerande och kompetensutveckling
2.5 Förmånerna som betalas på grund av arbetsoförmåga samt partiellt arbete 

Det yttersta skyddet, grundskyddet och boende 

Kommittén valde i enlighet med presidiets förslag att fortsatta behandla tre teman i helheten om yttersta skyddet, grundskyddet och boende. Kommittén konstaterade efter diskussion att reformen av stöden för boende är den mest brådskande.   
  
3.1 Utkomststödet kompletterar grundskyddet
3.2 Utkomststödet ersätter grundskyddet
3.3 Boendeutgifter och ersättandet av dem genom bostadsstöd och utkomststöd 

Samordningen av tjänster och förmåner

Kommittén bestämde att fortsätta behandla alla de tre utkasten om samordningen av tjänster och förmåner. Under diskussionen fästa man uppmärksamhet vid behovet att stärka kunskapsunderlaget.  
4.1 Stora skillnader i service- och förmånssystemen vad gäller syftena, målen och verksamhetslogiken 
4.2  Det saknas incitament för att använda tjänster eller förpliktande krav på att ta emot tjänster 
4.3  Förmåns- och servicekedjan fungerar inte bra med tanke på individen
 
---

I höst framställas dessutom en ståndpunkt om utkomst och kompetensutveckling under studietiden.  

Horisontala gemensamma teman

Under kommitténs och sektionernas arbete har man dessutom identifierat några centrala informationsbehov. Man har valt ut de teman som gäller samtliga ståndpunkter. Dessa är finansieringen av socialskyddet, förändringarna i arbetslivet samt den sociala trygghet som är relaterad till boende och arbete och rörlighet. Kommittén fortsätter diskussion om  även huruvida digitaliseringen borde höra till de gemensamma temana. De horisontala gemensamma temana ska behandlas vid kommitténs följande möten.  

Presidiet och sektionerna fortsätter arbetet med ståndpunkterna under kommitténs styrning. Presidiets senaste utkast till strukturen på ståndpunkterna publiceras som en bilaga till mötesrapporten tillsammans med det övriga mötesmaterialet. 


Val och grundläggande principer inom socialskyddet

 Kommittén för social trygghet diskuterade även utkastet om val och grundläggande principer inom socialskyddet. Syftet med rapporten är att sammankoppla de gemensamma grundläggande val som är aktuella vid reformen av den sociala tryggheten. Rapporten sammanställs av sektionen för forskning och utvärdering. I rapporten beskriver sektionen bland annat de fyra viktigaste grundläggande principerna för socialskyddet:

Orsaksbaseringen

För närvarande är systemet huvudsakligen orsaksbaserat. Som enklast betyder orsaksbaseringen att sociala förmåner beviljas till exempel på basis av ålder, men det finns också sociala förmåner som bestäms på mer komplexa grunder. 

Förpliktelserna

Det nuvarande systemet innehåller många förpliktelser, till exempel i utkomstskyddet för arbetslösa. När det gäller förpliktelserna är det viktigt att utreda bland annat vad det samhälleliga syftet med förpliktelsen är, när förpliktelsen är väsentlig för förmånen och hurudana förpliktelserna borde vara. I stället för förpliktelse använder man ofta begreppet motprestation. 

Individbaserade förmåner

Det nuvarande systemet är till stor del individbaserat. Några förmåner är familjebaserade. De ändringar som gjorts och som kommer att göras i fråga om familjebegreppet kräver att den grundläggande princip för socialskyddet som gäller detta måste ses över.  

Nivån på socialskyddet

Nivåerna på och grunderna för socialskyddsförmånerna varierar. När det gäller nivåerna måste man bland annat lösa frågan om incitamentens och förpliktelsernas inverkan på nivån, om det behövs maximigränser för förmånstiderna samt gränsen för den levnadsnivå som ska tryggas med förmånerna. Nivåerna beror också på förhållandet mellan de offentliga utgifterna och inkomsterna. 

Rapporten om val och grundläggande principer blir färdig före utgången av 2021 liksom de problemrapporter som framställs av kommittén för social trygghet.  

 Arbetet i kommittén för social trygghet hösten 2021

Kommittén för social trygghet håller sitt följande möte i september. Mötesdagar och teman som behandlas under hösten:

Möte den 6 september

• Beskrivning av socialskyddssystemets utgifter och finansiering • Rapport om förändringen i befolkningsstrukturen (Rådet för strategisk forskning) • Kontinuerligt lärande och utkomstskyddet under studietiden • Presentation av arbetsgruppen för utkomststöd

Workshopp den 4 oktober 

• behandling av ståndpunkterna

Möte den 11 oktober

• Bedömning av grundskyddets tillräcklighet • Behandling av ståndpunkterna 

Workshopp den 8 november

• Behandling av ståndpunkterna • Planering av strukturen på mellanbetänkandet 

Möte den 29 november

• Boende och arbete som grund för socialskyddet och rörlighet • Förändringarna i arbetslivet • Behandling av ståndpunkterna

Bilagor:

Ytterligare information: 

Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet, forskningsprofessor, tfn 029 524 7228, [email protected]
Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 635
Heli Backman, avdelningschef, tfn 0295 163 668
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085
Essi Rentola, direktör, tfn 0295 163 155  
E-postadresserna har formen [email protected], med undantag för Pasi Moisio


 

Tillbaka till toppen