Hoppa till innehåll
Media

Arbetet för lika löner fortsätter

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2016 8.35
Pressmeddelande 56/2016

Regeringen och arbetsmarknadens centralorganisationer fortsätter att arbeta för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Likalönsprogrammet 2016–2019 har färdigställts.

Ministern för jämställdhetsfrågor Juha Rehula är nöjd över att trepartssamarbetet för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män fortsätter.

- Nu är det viktigt att vi snabbt vidtar konkreta åtgärder, sade minister Rehula.

Programmets teman är löne- och avtalspolitiken, lönesystemen och ökad kunskap om lönefrågor. Ett annat mål för likalönsprogrammet är att bryta den traditionella könsfördelningen i utbildningen och arbetslivet, främja kvinnornas arbetskarriärer samt ta fram lösningar för att sammanjämka arbete och familjeliv.

Arbetsmarknadsorganisationernas åtgärder har stor betydelse med tanke på förverkligandet av principen om lika lön, och det är viktigt att lönejämställdhet tas upp vid förhandlingarna om kollektivavtal. I programmet har arbetsmarknadens centralorganisationer bl.a. gjort ett åtagande om att bedöma kollektivavtalens konsekvenser i ett jämställdhetsperspektiv. I den utbildning och information som ges inom ramen för likalönsprogrammet ökar man människornas kunskaper om lönefrågor och ger information om jämställdhetsplaner och lönekartläggning på arbetsplatserna. Målet är att jämställdhetsplanerna och lönekartläggningarna ska vara välfungerande och konkreta.

På den finska arbetsmarknaden arbetar män och kvinnor i huvudsak i olika branscher, i olika yrken och i olika uppgifter. Programmet klarlägger vilken betydelse de till könsrollerna bundna förväntningarna har vid valet av utbildning och karriär, och utvecklar nya verktyg för att förändra den traditionella indelningen i manliga respektive kvinnliga yrkesområden.

Under det föregående likalönsprogrammets programperiod minskade den genomsnittliga inkomstskillnaden mellan kvinnor och män så att den var mindre än 17 procent.  Om den tidigare utvecklingen skulle fortsätta skulle den genomsnittliga inkomstskillnaden sjunka så lågt som till 12 procent på hela arbetsmarknaden före 2025.

Parter i programmet är arbetsmarknadens samtliga centralorganisationer, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet.

Ytterligare information:

projektchef Outi Viitamaa-Tervonen (SHM), tfn 02951 63230, outi.viitamaa-tervonen(a)stm.fi

Tillbaka till toppen