Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Pensionsstöd till långtidsarbetslösa

Social- och hälsovårdsministeriet
30.9.2004 11.34
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att långtidsarbetslösa som är födda 1941-1947 och som varit arbetslösa särskilt länge som en engångslösning skall få rätt till pensionsstöd. För att få pensionsstöd förutsätts att personen varit arbetslös så gott som oavbrutet från och med den 1 januari 1992.

Enligt förslaget betalas pensionsstöd ut i stället för arbetsmarknadsstöd. Avsikten är att pensionsstödet, som till sitt belopp motsvarar folkpensionen och det arbetspensionsskydd som personen tjänat in fram till den 31 december 2004, skall betalas fram till dess att personen fyller 62 år. Efter pensionsstödet har personen från och med 62 års ålder rätt till ålderspension enligt arbetspensionslagarna och folkpensionslagen utan att ålderspensionen förtidsminskas. Pensionsstödet är skattepliktig inkomst, men den som får pensionsstöd är berättigad till pensionsinkomstavdraget enligt inkomstskattelagen. Den som får pensionsstöd är också berättigad till barnförhöjning enligt folkpensionslagen och bostadsbidrag för pensionstagare. Avsikten är att pensionsstödssystemet sköts av Folkpensionsanstalten.

Det uppskattas att pensionsstödssystem år 2005 kommer att omfatta 3 900 personer. De totala utgifterna år 2005 uppskattas uppgå till 22 miljoner euro och att de gradvis sjunker så, att de år 2011 är cirka 5 miljoner euro. Kostnaderna fördelas mellan staten, folkpensionssystemet och arbetspensionssystemet.

Statens kostnadseffekter till följd av pensionsstödet uppskattas år 2005 till 20 miljoner euro. Samtidigt inbesparas i utgifter för arbetsmarknadsstödet uppskattningsvis 13 miljoner euro och i kostnader för det allmänna bostadsbidraget 3,5 miljoner euro. Ökningen av statens nettoutgifter är då 3,5 miljoner euro. Dessutom ökar reformen kostnaderna för arbetspensionssystemet år 2005 med uppskattningsvis 2 miljoner euro på grund av de arbetspensioner som betalas till 62-64-åringar. Reformen minskar kommunernas utgifter för utkomststödet med uppskattningsvis 1,7 miljoner euro.

De kostnadseffekter som föranleds av reformen upphör helt och hållet år 2012 när de personer som är födda 1947 fyller 65 år och går i ålderspension.

Lagarna avses träda i kraft den 1 maj 2005. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2005 och avses bli behandlad i samband med den.

Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 30 september. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Ytterligare information:
Biträdande avdelningschef Tuulikki Haikarainen, tfn 09-160 738 65

Tillbaka till toppen