Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Pensionslagstiftningen justeras

Social- och hälsovårdsministeriet
30.9.2004 11.35
Pressmeddelande -

Den nya pensionslagstiftningen (634-644/2003) som träder i kraft vid ingången av år 2005 kompletteras. Ändringarna hänför sig till strävan att sammanslå den privata sektorns arbetspensionslagar från år 2007.

Genom lagändringen görs bestämmelserna om de förvärvsinkomster som ligger till grund för pensionen mer åskådliga så att de motsvarar vedertagen tillämpningspraxis. Förvärvsinkomsterna beaktas t.o.m. slutet av den månad som föregår månaden då ålderspensionen börjar. De inkomster som ligger till grund för socialförsäkringsförmåner beaktas dock endast till utgången av det kalenderår som föregår det år då ålderspensionen börjar. Vid invalidpension beaktas såväl förvärvsinkomsterna som de inkomster som ligger som grund för socialförsäkringsförmåner till utgången av det kalenderår som föregår det år då ålderspensionen börjar.

Bestämmelserna om samordning av sjukdagpenning och ålderspension preciseras. Om den försäkrade fyller 63 år under sjukdagpenningens primärtid beviljas pensionen som ålderspension.

Deltidspensionstagare som är födda 1946 eller tidigare beviljas på ansökan ålderspension till fullt belopp, utan förtidsminskning, redan vid 63 års ålder.

Även sjömanspensionssystemet anpassas till den pensionsreform som träder i kraft vid ingången av år 2005 och därför ändras lagen om sjömanspension också på motsvarande sätt.

Regeringen förslog torsdagen den 30 september att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag. Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2005.

Ytterligare information:
Biträdande avdelningschef Tuulikki Haikarainen, tfn 09-106 738 65

Tillbaka till toppen