Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Patientförsäkringens ersättningssystem återinförs som sekundärt i förhållande till arbetspensionerna

Social- och hälsovårdsministeriet
17.12.2020 13.43
Pressmeddelande

Patientförsäkringens ersättningssystem återinförs som sekundärt ur ersättningstagarens synvinkel i förhållande till arbetspensionerna. Målet med ändringarna är att förbättra den skadelidandes ställning vid ansökan om och utbetalning av ersättningar genom att systemet blir tydligare och lättare att förstå än för närvarande. Lagändringen påverkar inte förmånerna och ersättningarna för den skadelidande.

Genom lagändringarna slopas den primära karaktären för ersättningar för inkomstbortfall som betalas ur patientförsäkringen i förhållande till arbetspensionssystemets familje- och ålderspensioner. Detta innebär att arbetspensionssystemet alltid betalar ut pensionen, och försörjningen för den skadelidande eller förmånstagaren består i första hand av den ålderspension eller familjepension som tjänats in under tiden i arbetslivet. Ur patientförsäkringen ersätts endast den andel som överstiger arbetspensionen.

När det gäller de invalidpensioner och rehabiliteringsförmåner som betalas ur arbetspensionssystemet ska patientförsäkringssystemet ha en primär ställning också i fortsättningen. Om patientförsäkringen är primär, genomförs den i fråga om finansieringen på ett sådant sätt att en pensionsanstalt har rätt att av Patientförsäkringscentralen få tillbaka den invalidpension och rehabiliteringsförmån som den betalat ut. 

Lagändringar görs också i fråga om skyldigheten att bevilja försäkring. 

I lagändringarna ingår också en precisering av bestämmelsen om begreppet arbetsinkomst i lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, så att begreppet arbetsinkomst kvarstår i överensstämmelse med arbetspensionslagarna.

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Ytterligare information:

Kirsi Terhemaa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 3546

Tillbaka till toppen