Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Eva Ojala: Fastställandet av dagpenningsförmånerna ändras – dagpenningen motsvarar bättre inkomsterna före förmånen

Social- och hälsovårdsministeriet
5.12.2019 13.42 | Publicerad på svenska 20.12.2019 kl. 14.25
Kolumn
Eva Ojala

Sjukförsäkringslagens bestämmelser om fastställande av dagpenningsförmåner ändras vid ingången av 2020. Ändringen gäller bestämmande av såväl föräldradagpenningen som sjukdagpenningen, specialvårdspenningen och den rehabiliteringspenning som Folkpensionsanstalten betalar.

Den ändring som träder i kraft vid ingången av 2020 gjordes eftersom bestämmelserna delvis var föråldrade, oklara och tvetydiga. Avsikten är att grunderna för fastställande av dagpenningen ska vara förståeliga för den som ansöker om förmån och att dagpenningen ska motsvara sökandens inkomstbortfall när förmånen börjar.

Folkpensionsanstalten får de inkomstuppgifter som behövs för beviljande av dagpenning direkt från inkomstregistret, vilket också gör det enklare att ansöka om dagpenning.

Årsinkomst som grund för dagpenningen

Dagpenning är till sin karaktär ersättning för inkomstbortfall. Avsikten med dagpenningen är att ersätta inkomstbortfall som orsakas av att en person är frånvarande från sitt arbete på grund av sjukdom, graviditet, förlossning eller vård av barn.

Som grund för beräkningen av dagpenningen före 2020 har i huvudsak använts de inkomster som fastställts vid den senaste beskattningen. Dessa inkomster har inte nödvändigtvis motsvarat personens inkomstnivå när han eller hon börjat få dagpenning. I undantagsfall har man också som beräkningsgrund kunnat använda inkomster av fortlöpande natur som omedelbart föregått förmånsrätten, men till denna del har bestämmelserna varit tvetydiga och kunnat leda till slumpmässiga och ojämlika lösningar.

Från ingången av 2020 bestäms dagpenningen utifrån den s.k. årsinkomsten, det vill säga inkomsterna under de 12 kalendermånader som föregår förmånen. Årsinkomsten anses bättre motsvara en persons inkomstnivå t.ex. när arbetsoförmåga inträder eller moderskaps- eller faderskapsledighet inleds.

I årsinkomsten beaktas all lön som betalats under 12 kalendermånader. På detta sätt beaktas också löneposter som betalas oregelbundet (t.ex. semesterpenning, bonus eller resultatpremier) bättre och på lika villkor. Likaså beaktas t.ex. löneförhöjningar och inkomster från tillfälliga, korta anställningsförhållanden i dagpenningens belopp. Till årsinkomsten räknas också t.ex. förmånsinkomster och andra ersättningar för inkomstbortfall.

Som årsinkomst för en företagare beaktas den arbetsinkomst som fastställts enligt lagen om pension för företagare. Arbetsinkomsten ska motsvara företagarens arbetsinsats i företaget. Om företagarpensionsförsäkringen har tecknats till rätt nivå, ersätter också dagpenningen företagarens inkomstbortfall. Det är således ytterst viktigt att arbetsinkomsten enligt FöPL fastställs till rätt nivå. 

Exceptionella omständigheter beaktas i dagpenningen

I undantagsfall är det möjligt att avvika från användningen av inkomsterna under 12 kalendermånader som grund för utbetalning av dagpenningen. Till exempel i en situation där en person har återgått till arbetet efter vårdledighet eller slutfört sina studier och övergått till arbetslivet, kan som grund för beräkningen av dagpenningen tas inkomsterna under de tre månader som föregår förmånen. Dessutom kvarstår möjligheten att använda inkomsterna från den föregående föräldradagpenningen som grund för också den nya föräldradagpenningen.

I praktiken är det inte årsinkomsterna under de 12 kalendermånader som omedelbart föregår dagpenningen som beaktas, utan mellan ligger en buffertmånad.  Således påverkar t.ex. sjukledighet innan moderskapsledigheten inleds i allmänhet inte de inkomster som läggs till grund för föräldradagpenningen. Dessutom beaktas eventuell lön under sjukledighet eller sjukdagpenning i årsinkomsten.

Syftet med den ändring som träder i kraft 2020 är inte att försvaga eller förbättra någons ställning, och syftet med reformen är inte heller att uppnå besparingar. Enligt bedömningar och utredningar som gjorts i samband med beredningen av lagen kommer beloppet av förmånen att stiga, förblir beloppet så gott som oförändrat eller så är ändringen liten jämfört med situationen före 2020 för största delen av dem som ska få dagpenning. Efter att lagen har trätt i kraft är avsikten att följa hur reformen påverkar, och om det i förhållande till den uppstår, särskilda marginalgrupper.

Eva Ojala
konsultativ tjänsteman

Tillbaka till toppen