Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Övervikt bland unga en folkhälsorisk i framtiden

Social- och hälsovårdsministeriet
28.9.2004 6.30
Pressmeddelande -

Övervikt bland unga i åldern 12-18 år har blivit vanligare samtidigt som den relativa vikten bland unga har ökat visar undersökningar om ungas hälsa. Enligt internationella referensvärden ökade andelen pojkar med övervikt från år 1977 till år 1999 från 7 procent till 17 procent och andelen flickor från 4 procent till 10 procent. År 1977 var 1,1 procent av pojkarna och 0,4 procent av flickorna feta; år 1999 var motsvarande siffror 2,7 procent och 1,4 procent.

Ur folkhälsoperspektiv är situationen mycket oroväckande. Vi håller på att få en ny generation där en stor del lider av övervikt. Övervikt är en riskfaktor för vuxendiabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Om man inte lyckas få den ökade övervikten bland barn och unga att stanna upp finns det risk för att förbättringen av folkhälsan, om inte vänder neråt, åtminstone stannar upp.

Social- och hälsovårdsministeriet, Folkhälsoinsitutet och Finlands Tandläkarförbund ordnade i december 2003 tillsammans med Utbildningsstyrelsen, Finlands Kommunförbund, Stakes och Finlands Föräldraförbund seminariet Hälsosam skolmiljö, där man fäste uppmärksamhet vid skolelevernas näring och munhälsa. Social- och hälsovårdsministeriet har sammanställt seminariets anföranden och rekommendationer till en rapport.

I våra skolor är det en framträdande trend att skolornas godis- och läskautomater konkurrerar med skolmaten. Barn och unga väljer ofta sötsaker och läskdrycker till mellanmål och de kan till och med helt ersätta skolmaten.

Stakes informerade i augusti om resultaten från enkäten Hälsa i skolan 2004. Av enkäten framgick att barn och unga äter skolmat en aning bättre än år 2000. Upp till en sjättedel av flickorna låter dock bli att äta huvudmålet och äter i stället ett mål bestående av bröd och sallad samt dryck. En del av pojkarna låter bli att äta sallad. En tredjedel av högstadieeleverna (34 %) och knappt en tredjedel av gymnasieeleverna (28 %) meddelade att de äter ohälsosamma mellanmål minst två gånger under skolveckan. Att äta ohälsosamma mellanmål är valigast bland eleverna i Södra Finlands län både i högstadiet (39 %) och i gymnasiet (32 %). Motsvarande siffror för eleverna i Östra Finlands län är 33 respektive 27 procent och i Lapplands län 29 respektive 25 procent. Hälften av gymnasieeleverna (51 %) och 62 procent av högstadieeleverna meddelade att de inte borstar tänderna två gånger per dag som det rekommenderas.

Rapporten: Terve kouluympäristö - koululaisten ravitsemus ja suun terveys. (Hälsosam skolmiljö - skolelevernas näring och munhälsa). Social- och hälsovårdsministeriets stencilserie 2004:14 finns på finska (med svenskt referat) på adressen www.stm.fi > julkaisuja > monisteita.

Tillbaka till toppen