Hoppa till innehåll
Media

Nya förordningar preciserar sjukförsäkringslagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2004 12.55
Pressmeddelande -

Statsrådet gav torsdagen den 30 december nio nya förordningar som hänför sig till den nya sjukförsäkringslagen som träder i kraft vid årsskiftet. Social- och hälsovårdsministeriet gav samma dag fyra nya förordningar, som likaså hänför sig till den nya sjukförsäkringslagen. Alla förordningar träder i kraft den 1 januari 2005.

Specialvårdpenning kan betalas ut för en tid som överskrider 150 dagar

Specialvårdpenning betalas i regel för högst 150 dagar. På vägande medicinska grunder kan specialvårdpenning dock betalas ut för en tid som överskrider 150 vardagar. Sådana vägande medicinska grunder är bland annat livsfarligt tillstånd som förutsätter oavbruten tillsyn över barnet, såsom immunosuppression och infektionsrisk. Vägande medicinska grunder är även eftervård av svåra olycksfall och brännskador, vård av döende barn samt vård av barn som kräver dialysbehandling, då vården förutsätter att barnet står under oavbruten tillsyn och att en förälder hela tiden är närvarande. Även vid någon annan motsvarande vägande medicinsk grund kan specialvårdpenning betalas för en tid som överskrider 150 vardagar.

Kliniska näringspreparat som ersätts på medicinska grunder

Till förteckningen över kliniska näringspreparat, som ersätts med 75 procent av det belopp som överstiger 5 euro per inköpstillfälle, har fogats under punkten ”Medfödda störningar i ämnesomsättningen” MCT-olja. Under punkten ”Tillstånd som kräver daglig slangmatning” har fogats näringspreparatet Fresubin Energy Fibre. Till förteckningen över kliniska näringspreparat, som ersätts med 50 procent av det belopp som överstiger 5 euro per inköpstillfälle, har under punkten ”Svåra absorptionsstörningar i fråga om näringsämnen, närmast fetter” och ”Svåra undernäringstillstånd hos barn” fogats preparatet Fresubin protein energy Drink.

Ersättning för läkararvoden

Folkpensionsanstalten ersätter en del av kostnaderna för privat hälso- och sjukvård. Maximibeloppen för de kostnader som ersätts (taxan och grunderna för ersättningstaxan) fastställs genom förordning och Folkpensionsanstaltens beslut. Taxorna för år 2005 motsvarar i huvuddrag de tidigare taxorna. Grunderna för läkares sjukhusarvodestaxa slopas dock. Även grunden för förhöjning på grund av besökstid preciseras. Beloppet enligt läkararvodestaxan kan höjas med högst 100 procent om undersöknings- eller vårdåtgärden vidtagits en vardag klockan 21.00-7.00, en lördag eller dagen före helgdag efter klockan 18.00 eller en söndag och en annan helgdag.

Ytterligare information:
regeringssekreterare Marjaana Maisonlahti, tfn 09-160 731 74
regeringssekreterare Virpi Korhonen, tfn 09-160 739 14

Tillbaka till toppen