Hoppa till innehåll
Media

Ny lag om tillsynen över social- och hälsovårdstjänsterna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.58
Pressmeddelande

Avsikten är att bestämmelserna om tillsynen över ordnandet och produktionen av social- och hälsovård i fortsättningen ska finnas i en enda lag. Lagarna om privat socialservice och privat hälso- och sjukvård ska upphävas. Samtidigt upphävs också de bestämmelser om tillsyn som finns i lagstiftningen om tjänsterna. 

Lagen om tillsynen ska innehålla bestämmelser om tillsynen över anordnarna av social- och hälsovårdstjänster, dvs. staten, välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, och om privata och offentliga tjänsteproducenters verksamhetsförutsättningar, registrering, egenkontroll och myndighetstillsyn. 

Syftet med lagen är att harmonisera de gällande bestämmelserna och att stärka tjänsternas kvalitet och klient- och patientsäkerheten. 

Alla tjänsteproducenter ska registreras i samma nationella register

Genom lagen förenhetligas de offentliga och privata tjänsteproducenternas verksamhetsförutsättningar och registrering.  

För att kunna inleda verksamhet inom social- och hälsovård ska det krävas att såväl tjänsteproducenten som serviceenheten är registrerade i registret över tjänsteproducenter inom social- och hälsovården och att det har fattats ett registreringsbeslut. 

Registreringsförfarandet gäller både de offentliga och de privata tjänsteproducenterna. En förutsättning för registrering är att tjänsteproducenten och serviceenheten uppfyller vissa för dem föreskrivna ekonomiska, verksamhetsmässiga och administrativa krav.

Tillsynsmyndigheterna ska vara Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken. 

Tjänsteproducenten ska lämna uppgifter som gäller registreringen elektroniskt till Valvira, varifrån de automatiskt överförs till det behöriga regionförvaltningsverket. Ärendet behandlas av det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde servicen produceras. Om tjänster produceras inom flera än ett regionförvaltningsverks verksamhetsområde, behandlas ärendet av Valvira. 

Planen för egenkontroll blir ett arbetsverktyg i den dagliga verksamheten

Anordnarens och producentens ansvar för kvaliteten, säkerheten och ändamålsenligheten i fråga om tjänsterna ökar. I fråga om de förutsättningar som gäller ledningen av verksamheten och de ansvariga personerna föreskrivs särskilt. 

Varje tjänsteproducent ska ha en plan för egenkontroll som omfattar alla de tjänster som producenten tillhandahåller och som tjänsteproducenten och den ansvariga personen ansvarar för. 

Egenkontrollen innefattar också en skyldighet för tjänsteproducenten och personalen att anmäla missförhållanden i serviceenhetens verksamhet eller brister i klienters eller patienters social- och hälsovård. I egenkontrollen ingår också en skyldighet för tjänsteproducenten att i fråga om personer som har för avsikt att arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning kontrollera straffregisterutdraget, om arbetet permanent och väsentligt omfattar vård av eller annan omsorg om äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2024. 

Mer information

Jaska Siikavirta, direktör
Riitta-Maija Jouttimäki, regeringsråd 
Mikko Meuronen, specialsakkunnig
[email protected]

Tillbaka till toppen