Hoppa till innehåll
Media

Ny kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2008 8.00
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans med Finlands Kommunförbund publicerat nya kvalitetsrekommendationer om tjänster för äldre. Rekommendationen är ett arbetsredskap för dem som utvecklar och utvärderar åldringstjänsterna. Rekommendationen innehåller också etiska principer för tjänsterna.

I rekommendationen ingår centrala strategiska delområden för att förbättra kvaliteten på tjäns-terna för de äldre. De strategiska delområdena är främjande av välfärd och hälsa, utveckling av servicestrukturerna, andelen personal, kunnande och ledande samt boende- och vårdmiljö-erna.

Kvalitetsrekommendationen om tjänster för äldre gäller de tjänster som används regelbundet. Hit hör hemvården, stödet för anhörigvårdare, långvården, vården för effektiverat servicebo-ende samt annan verksamhet som främjar de äldres välfärd och hälsa. Rekommendationen ställer upp nationella kvantitativa och kvalitativa mål för dessa tjänster. Kommunerna ställer i sin tur upp egna mål utgående från dessa genom att beakta de lokala behoven.

Rekommendationen betonar betydelsen av främjande av hälsa och välfärd samt den förebyg-gande verksamheten. Åldringar som vill bo hemma skall stödas och servicebehoven utvärde-ras individuellt. Seviceutbudet görs mer mångsidigt med hjälp av rådgivningstjänster och öv-riga förebyggande tjänster. Samtliga tjänster skall stöda hälsan, handlingsförmågan och reha-biliteringen.

I rekommendationen beskrivs grunderna för personaldimensioneringen och dessutom ges re-kommendationer för minimiandelen personal i dygnet runt-vården. Med rekommendationerna vill man också öka personalens välbefinnande i arbetslivet, utveckla det gerontologiska kun-nandet samt ledarkunskaperna.

För att utveckla boende- och vårdmiljöerna för de äldre bör det satsas på hinderslöshet, säker-het och trivsel.

Rekommendationen innehåller även uppföljningsindikatorer med hjälp av vilka det går att få regelbunden information om hur rekommendationerna förverkligas såväl i de enskilda kom-munerna som nationellt.

Kommunerna svarar för tjänsterna och kvaliteten

Kommunerna kan producera tjänsterna själva eller köpa dem av privata eller tredje sektorns serviceproducenter. Kommunerna svarar för tjänsternas kvalitet och ser till att tjänsterna mot-svarar befolkningens behov samt att de är kostnadseffektiva.

Rekommendationen betonar partnerskapet mellan den offentliga, privata och tredje sektorn. Det är även viktigt att öka kommuninvånarnas, klienternas och de anhörigas möjligheter att påverka.

Målsättningen är att förändra servicestrukturen

En av rekommendationens målsättningar är att förändra servicestrukturen. Om förändringen förverkligas stävjas social- och hälsovårdens kostnader. Förutom strukturerna bör också servi-ceprocesserna förnyas.

Den nya rekommendationen tar regeringsprogrammets linjedragningar, de övriga politiska och administrativa linjedragningarna som gäller den åldrande befolkningen samt den pågåen-de kommun- och servicestrukturreformen i beaktande. Feedbacken angående de förra kvali-tetsrekommendationerna har också tagits i beaktande.

Bakgrund

Finland åldras snabbt under de närmaste årtiondena. Om inte servicestrukturerna och sätten på vilka tjänsterna produceras förnyas är det svårt att stävja de ökande kostnaderna.

Kvalitetsrekommendationer har under de senaste åren varit en central metod för att styra välfärdstjänsterna nationellt. Social- och hälsovårdsministeriet gav tillsammans med Finlands Kommunförbund den första kvalitetsrekommendationen om vård och tjänster för äldre för sju år sedan, våren 2001. Rekommendationen, som är en form av informationsstyrning, har i kommunerna uppfattats som ett ändamålsenligt och me-ningsfullt arbetsredskap.

Kvalitetsrekommendationen om tjänster för äldre har publicerats på social- och hälsovårdsmi-nisteriets och Kommunförbundets webbsidor:

www.stm.fi/svenska/publikationer,

www.kunnat.net/vanhukset

För mer information: utvecklingschef Päivi Voutilainen, SHM, tfn (09) 160 74135, 040 5149 455, direktör Jussi Merikallio, Kommunförbundet, tfn (09) 771 2602, 050 66 748

Tillbaka till toppen