Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ny gentekniklag utvidgar, preciserar och förenhetligar riskbedömningen

Social- och hälsovårdsministeriet
1.4.2004 11.00
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att gentekniklagen ändras till den del som gäller avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. Genom propositionen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning i miljön. Vidare föreslås att bestämmelserna om inneslutande användning av genetiskt modifierade organismer i gentekniklagen skall ändras. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 1 april. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Genom gentekniklagen regleras både innesluten användning och avsiktlig utsättning. Med innesluten användning avses närmast forskning som bedrivs i laboratorier och växthus samt industriell produktion. Med avsiktlig utsättning avses forsknings- och utvecklingsförsök samt utsläppande av produkter på marknaden.

Genom den föreslagna lagen utvidgas, preciseras och förenhetligas riskbedömningen av genetiskt modifierade levande organismers direkta och indirekta, omedelbara och fördröjda effekter på miljö och hälsa. Vidare föreslås att det skall upprättas en övervakningsplan för produkter som släppts ut på marknaden med vars hjälp de genmodifierade organismernas eventuella effekter på människors och djurs hälsa kan spåras efter det att de har släppts ut på marknaden. Skriftligt tillstånd att släppa ut en produkt på marknaden skall beviljas för en fast tidsperiod. Det föreslås också att bestämmelser om obligatorisk märkning av produkterna fogas till lagen.

I lagen skall det vidare föreskrivas om allmänhetens rätt att bli hörd när någon ansöker om avsiktlig utsättning för annat ändamål än utsläppande på marknaden. Allmänheten skall också ha rätt att ta del av de uppgifter om avsiktlig utsättning som finns i genteknikregistret. Genom förslaget utvidgas också gentekniknämndens skyldighet att informera om beslut som gäller avsiktlig utsättning i miljön. I fråga om produkter som skall släppas ut på marknaden ordnas samråd av Europeiska gemenskapernas kommission.

I lagen skall också föreskrivas att den praktiska tillsynen över efterlevnaden av gentekniklagen överförs från gentekniknämnden till myndigheter som är underställda de olika ministerierna.

Lagens indelning i verksamhet som skall anmälas och verksamhet för vilken det krävs tillstånd skall betonas genom att en definition på ansökan tas in i lagen.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft under år 2004.

Ytterligare information: direktör Risto Aurola, tfn (09) 160 741 27

Tillbaka till toppen