Hoppa till innehåll
Media

Ny förordning minskar exponeringen för asbest

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2006 11.25
Pressmeddelande -

Statsrådet gav den 27 april en förordning om asbestarbete. Enligt förordningen skall asbestarbetet utföras så att arbetstagarnas exponering för asbest minimeras och alltid underskrider 0,1 fibrer per kubikcentimeter i andningsluften som medelvärde under åtta timmar.

Någon risk för exponering för asbest anses inte finnas om den asbesthalt i luften som beskriver normala användningsförhållanden inte överskrider värdet 0,01 fibrer per kubikcentimeter.

Arbeten där arbetstagarna exponeras för asbestfibrer vid brytning av asbest i anrikningssyfte eller vid tillverkning eller hantering av asbesthaltiga produkter är förbjudna. Tillåtet är i regel endast rivningsarbete och avfallshantering i anslutning till det.

Arbetsgivaren skall ordna utbildning och ge regelbunden handledning för arbetstagare som exponeras eller kan komma att exponeras för asbesthaltigt damm.

Förordningen träder i kraft den 15 maj 2006. Genom förordningen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/18/EG om ändring av rådets direktiv 83/477/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet.

Ytterligare information: överinspektör Matti Kajantie, tfn 09-160 731 05

Tillbaka till toppen