Hoppa till innehåll
Media

Ändringar av dagpenningar som betalas ut till minimibelopp, garantipension och rehabiliteringspenning för unga – takbeloppet sänks

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2018 12.07
Pressmeddelande 226/2018

Dagpenningar som betalas ut till minimibelopp och garantipensionen höjs. Faderskapspenningsperioden för pappor till flerlingsfamiljer förlängs, en mamma som sköter sitt barn ensam ska ha rätt till föräldradagpenningsdagar som motsvarar faderskapspenningen, och föräldrapenningsperioden för adoptivföräldrar förlängs. Årssjälvrisken för läkemedelskostnader, dvs. det så kallade takbeloppet sänks.

Republikens president stadfäste lagarna den 28 december, och de träder i kraft den 1 januari 2019. De ändringar som gäller föräldradagpenningar träder i kraft den 1 april 2019.

Garantipensionen och rehabiliteringspenningen för unga höjs

Garantipensionens belopp är 784,52 euro per månad år 2019. Den höjning som gäller garantipensionen höjer även pensionsstödet, eftersom den är bunden till garantipensionsbeloppet.

Rehabiliteringspenningen för unga och för sådana som deltar i yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten höjs till samma nivå som garantipensionen. 

Höjning av minimibeloppet av dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen

De dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen som betalas ut till minimibelopp såsom föräldradagpenning, rehabiliteringspenning och specialvårdspenning höjs så att de motsvarar arbetsmarknadsstödet. Dessutom slopas självrisktiden på 55 dagar för sjukdagpenningen, och sjukdagpenning betalas efter självrisktiden enligt samma principer till alla åtminstone till minimibelopp.

Förbättringar av föräldradagpenningarna

Föräldrapenningsperioden för adoptivföräldrar förlängs och alla som adopterar barn utanför sin egen familj ska ha rätt till föräldrapenning. Flerlingsfamiljers fäder ska i fortsättningen beviljas förlängd faderskapspenning. Föräldrapenningsperioden för en mamma som sköter sitt barn ensam förlängs så att den motsvarar en sammanräknad föräldrapenningsperiod för en familj med två föräldrar. Rätt till förlängning av föräldrapenningsperioden föreligger i situationer där det förutom barnets mamma inte finns någon annan person till vilken exempelvis faderskapspenning kan betalas.

Även bestämmelserna om fastställande av föräldradagpenningarna i sjukförsäkringslagen preciseras så att skötseln av ett förtroendeuppdrag inom en kommun inte anses vara förvärvsarbete. I och med ändringen kan föräldradagpenning betalas till fullt belopp även för de dagar då föräldern sköter förtroendeuppdrag. 

Takbeloppet sänks

Årssjälvrisken för läkemedelskostnader, dvs. det så kallade takbeloppet sänks från nuvarande 605,13 euro till 572 euro. Självriskerna för läkemedelskostnader har ett tak för varje kalenderår. När taket nås betalar kunden endast självrisken på 2,50 euro för varje läkemedel. 

Reglering av maximipriserna för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen fortsätts

Den tillfälliga reglering som gäller maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen fortsätts till utgången av 2021.

Sjukvårdsersättning kan fortsatt betalas för privat hälso- och sjukvård som ges i offentliga lokaler

Enligt en temporär lagändring som är i kraft till utgången av 2018 kan det betalas sjukvårdsersättning för privata hälso- och sjukvårdstjänster, om tjänsterna tillhandahålls i offentliga lokaler. Den temporära lagändringen ska fortsätta att gälla ända till utgången av 2022.


Ytterligare information

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163201, [email protected]

Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085, [email protected] (31.12.2018–4.1.2019)

Tillbaka till toppen