Hoppa till innehåll
Media

Möjligheten att förordna om karantän för personer och varor skrivs in i lag

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2006 11.42
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att lagen om smittsamma sjukdomar ändras så att till den fogas möjlighet att förordna om karantän för personer och varor. Ändringar föreslås också i bestämmelserna om distribution av läkemedel i syfte att bekämpa en epidemi. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 18. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen fredagen den 19 maj. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 september 2006.

Enligt förslaget kan social- och hälsovårdsministeriet, länsstyrelsen eller hälsovårdsnämnden förordna om karantän för en person som insjuknat i eller som med fog kan misstänkas ha insjuknat i en sjukdom som direkt hotar folkhälsan. Även en person som utsatts för sjukdomsalstrare kan förordnas om karantän. Karantänens längd är högst en månad. Dessutom föreslås att den läkare som vid hälsovårdscentralen ansvar för smittsamma sjukdomar i brådskande fall skall kunna fatta beslut om karantän. Beslutet skall fastställas av hälsovårdsnämnden. Karantänen genomförs i första hand i personens hem. En person som förordnats karantän har enligt förslaget rätt till dagpenning enligt sjukförsäkringslagen samt ersättning för inkomstbortfall.

Enligt gällande lag kan personer som insjuknat eller som misstänks ha insjuknat isoleras på sjukhus. Däremot kan inte personer som utsatts för sjukdomsalstrare isoleras enligt gällande lag.

I propositionen föreslås vidare att man för bekämpning av en epidemi som direkt hotar folkhälsan och även under en epidemi kan avvika från både bestämmelserna om krav på försäljningstillstånd och om distribution av läkemedel. Läkemedelspreparat kan enligt förlaget användas utan försäljningstillstånd av Läkemedelsverket eller EU. Läkemedel kan expedieras från sjukhusapotek och läkemedelscentraler till andra verksamhetsenheter inom social- och hälsovården utan tillstånd av Läkemedelsverket och verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården kan ge läkemedel direkt till personer som besöker mottagningen.

Ytterligare information: regeringssekreterare Liisa Katajamäki, tfn 09-160 738 54

Tillbaka till toppen