Hoppa till innehåll
Media

Modellen för ersättningen av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ändras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2023 14.22
Pressmeddelande

Lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård ändras. Lagändringarna träder i kraft den 1 maj 2023. Den viktigaste ändringen gäller att ändra ersättningsmodellen så att den stämmer överens med patientrörlighetsdirektivet.

Enligt de gällande bestämmelserna har patienter haft rätt att få FPA-ersättning enligt sjukförsäkringslagen för kostnader för vård, läkemedel och resor om de har sökt sig till icke-brådskande vård inom EU eller EES-länder eller i Schweiz med stöd av patientrörlighetsdirektivet.

I framtiden ersätts kostnaderna till högst det belopp som kostnaden för motsvarande hälso- och sjukvårdstjänst skulle ha varit inom den offentliga hälso- och sjukvården i det välfärdsområde inom vilket personens hemkommun finns eller i Helsingfors stad eller HUS-sammanslutningen. Ersättningen kan dock inte vara högre än de faktiska kostnader för hälso- och sjukvårdstjänsten som personen betalat. 

Resekostnader och läkemedel ska ersättas som förut med stöd av sjukförsäkringslagen. 

Vården ska motsvara den vård som ges i Finland

Ersättningarna ska fortfarande sökas hos Folkpensionsanstalten. Rätten att få ersättning gäller vård som ges i EU, EES-stater, Schweiz och Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland. 

Ett villkor för att få ersättning är att personen själv har betalat kostnaderna för vården.   

Det förutsätts också att den hälso- och sjukvårdstjänst som getts utomlands hör till tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland och att tjänsten skulle ha getts i en motsvarande situation inom Finlands offentliga hälso- och sjukvård.  

Folkpensionsanstalten ska begära en bedömning av välfärdsområdet, Helsingfors stad eller HUS-sammanslutningen om uppfyllandet av ersättningsvillkoren.  

Före vården krävs det remiss, och ibland också förhandstillstånd enligt patientrörlighetsdirektivet

När en person uppsöker icke-brådskande vård krävs det också remiss för att få ersättning, förutsatt att remiss skulle krävas enligt lagen också inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. 

För att få ersättning krävs det i vissa situationer också förhandstillstånd enligt patientrörlighetsdirektivet. Förhandstillstånd söks hos Folkpensionsanstalten. Genom förordning av statsrådet föreskrivs särskilt om de tjänster där det krävs förhandstillstånd för att få ersättning för kostnaderna. 

Det förfarande med förhandstillstånd som följer av patientrörlighetsdirektivet tas i bruk först i början av år 2024. 

I Finland används redan ett förhandstillstånd enligt EU-förordning 883/2004 och en internationell överenskommelse, som ska användas i första hand. Det förhandstillståndet kan användas om en vårdtjänst som hör till det offentliga tjänsteutbudet inte kan ordnas för personen inom den tidsfrist som anges i lagen.   

Finland tar i bruk ett frivilligt förfarande med förhandstillstånd 

I fortsättningen kan man om man vill begära att Folkpensionsanstalten på förhand utreder om man har rätt att få ersättning och hur stor ersättningen maximalt kan vara. Detta kallas förhandsanmälan. 

Till förhandsanmälan ska bifogas en redogörelse som gjorts av tjänstetillhandahållaren i utlandet om den hälso- och sjukvårdstjänst som ska ges i utlandet.  

Ersättningen betalas till det uppskattade belopp som anges i förhandsanmälan, om den tjänst som getts i den andra staten motsvarar de tjänster som beaktats i förhandsanmälan utan att överskrida de faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsten.  

Ytterligare information

Marika Lahtivirta, jurist [email protected]

Tillbaka till toppen