Hoppa till innehåll
Media

Minister Risikko: Modiga beslut och verklig förändring behövs i kommunerna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.9.2007 13.30
Pressmeddelande -

”En seriös strävan efter att förnya välfärdstjänsterna och göra dem mer mångsidiga märks i de åtgärdsplaner som kommunerna har gett till statsrådet. För att planerna ska leda till beslut och verksamhet är det viktigt att processen förs framåt på ett effektivt sätt. Med enbart planer, utan slutsatser och verklig förändring, löser man ändå inte framtidens utmaningar. Det handlar om att säkra och främja de sociala grundrättigheterna”, sade omsorgsminister Paula Risikko vid en presskonferens i Helsingfors den 11 september.

Enligt Risikko är befolkningens hälsa och välmående samt tryggandet av kvalitativ service oberoende av boningsort de viktigaste målen med servicestrukturreformen ur social- och hälsovårdens perspektiv.

”Samarbetet kommunerna emellan har ökat märkbart. Enligt kommunernas svar kommer 290 kommuner att uppnå det mål som ramlagen förutsätter, det vill säga att ha ett befolkningsunderlag på minst 20 000 invånare, genom att bilda ett samarbetsområde”, berättade Risikko.

Det är motiverat att social- och hälsovården organiseras som en enhetlig, funktionell helhet, understryker social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med Finlands kommunförbund.

”En stor del av kommunerna med under 20 000 invånare håller fast vid sina planer att bevara en funktionell helhet för social-och hälsovården. Å andra sidan har ungefär 100 kommuner meddelat att de planerar att flytta endast enskilda uppgifter från socialvården till samarbetsområdet. Det finns skäl för att vara allvarligt oroade huruvida samarbetet mellan social- och hälsovården splittras i dessa områden och om socialvården spjälkas så att den blir svår att kontrollera”, sade Risikko.

Risikko poängterade att socialvården är jämlik med hälsovården och att de båda kompletterar varandra.

”Social- och hälsovårdsministeriet kommer speciellt att utvärdera om kommunerna får till stånd en funktionell helhet eller en administrativ sillsallad. En enhetlig social- och hälsovård är för medborgarnas bästa. Det får inte vara så att tjänster i framtiden erbjuds från allt fler ställen, utan tvärtom. I den mer ingående utvärderingen av planerna kontrollerar vi också om kommunerna har vågat se längre än till en valperiod”, sade Risikko.

”Social- och hälsovårdsministeriet kommer dessutom ännu att noggrant utvärdera situationen bland sådana kommuner som verkar bli lämnade ensamma utan samarbetskumpaner. Vi kommer också att omsorgsfullt utvärdera motiveringarna till varför kravet om befolkningsunderlag inte uppfylls på grund av specialförhållanden. I ramlagen nämns skärgård, långa distanser, språk och kultur som specialförhållanden”, sade Risikko.

Enligt Risikko är kommunerna fortfarande försiktiga i sina planer att grunda nya samkommuner för att samordna socialvårdens specialtjänster.

”Tjänsterna för specialvård för utvecklingsstörda skall enligt planerna fortfarande huvudsakligen skötas av samkommuner. Omkring en fjärdedel av alla kommuner har meddelat att de låter samkommunen sköta även andra specialtjänster inom socialvården, så som barnskydd, rusmedelsvård, handikappvård och åldringsvård”.

Enligt ramlagen är det samkommunernas plikt att främja hälsa, funktionsförmåga och social trygghet inom det egna området.

”Överraskande många kommuner hade låtit bli att svarapå frågan som berörde denna uppgift och av dem som svarade var det bara några som lyfte fram ett socialpolitiskt perspektiv i samband med hälsofrämjande. Fastän man inte utredde främjande av hälsa och välmående som kommunernas egna verksamhet i utredningen, är det fortfarande en central uppgift för kommunerna”, poängterade Risikko.

Enligt Risikko har samarbetet med Finlands kommunförbund varit utomordentligt konstruktivt och flytande.

”Tillsammans kommer vi att se till att kommunernas planer analyseras och utvärderas på ett djupare plan. Tåget har fått upp farten och vi behöver ingen som bromsar, utan mod att åka framåt. Kommun- och servicestrukturreformen fortsätter, dialogen med kommunfältet kommer att vara mycket intensiv under vintern. Det bästa för medborgarna är vårt mål”, sammanfattade Risikko.

För mer information: specialmedarbetare Anna Manner-Raappana, tfn (09) 160 74157, 040 575 6618.

Paula Risikko
Tillbaka till toppen