Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Blomqvist: Framtidens jämställdhetsarbete bygger på samarbete och  långsiktighet

8.10.2020 11.06
Pressmeddelande 230
Fyra personer sitter sida vid sida vid ett mötesbord och tittar på en datorskärm.

”Den jämställdhetssituation som uppnåtts kan inte tas för given, vi måste fortsätta vårt ihärdiga arbete för att bevara och främja jämställdheten”, konstaterade Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, vid de nationella jämställdhetsdagarna torsdagen den 8 oktober.

Finland har som mål att vara ett ledande land i fråga om jämställdhet. För att uppnå detta krävs en ambitiös och långsiktig jämställdhetspolitik", påminner minister Blomqvist. Han betonar  betydelsen av samarbete såväl mellan olika förvaltningsområden som inom det civila samhället samt vikten av internationellt samarbete och att man förbinder sig till internationella avtal och 
handlingsprogram.

Trots internationella avtal och handlingsprogram finns det oroväckande tecken på tillbakagång i fråga om uppnåendet av jämställdhet. ”Utvecklingen, där man vill inskränka jämställdhetsbegreppet genom att utelämna könsmångfalden, är oroväckande. Detta skulle innebära att många människor utesluts från jämställdhetsmålen och vore ett enormt steg bakåt.” 

Finland har förbundit sig att främja jämställdhet och könsmångfald inte enbart genom politiska åtaganden, utan också genom jämställdhetslagen. ”Vi måste i dagens läge alltför ofta försvara könsmångfalden i internationella sammanhang” konstaterar Blomqvist.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män samt könsrelaterat våld och trakasserier långvariga problem 

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har varit ett jämställdhetsproblem på arbetsmarknaden under en lång tid. År 2019 var skillnaden 16 procent. Löneskillnaden har minskat med endast cirka tre procentenheter på 15 år, när man granskar arbetsmarknaden som helhet. De genomsnittliga inkomsterna är lägst inom kommunsektorn, där många kvinnor arbetar. 

En könssegregerad arbetsmarknad är en av de bakomliggande orsakerna, men det är inte den enda orsaken till löneskillnaderna. ”Arbetslivets strukturer och lönediskrimineringen på arbetsplatserna måste granskas. Ett centralt mål är att lika lön ska betalas för likvärdigt värde, oberoende av kön. I regeringsprogrammet finns tydliga skrivelser om att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män, bland annat om främjande av lönetransparens i lagstiftningen.” 

”Våld mot kvinnor är ett problem som varit känt länge i Finland. I Finland möter kvinnor våld i nära relationer näst mest av EU-länderna. Våld och trakasserier kan på inga villkor accepteras. Regeringen har förbundit sig till arbetet för att förebygga könsrelaterat våld och trakasserier, bland annat genom att stärka genomförandet av Istanbulkonventionen.”

I sitt anförande lyfte ministern också fram att Finland är det enda nordiska landet som kräver att den som korrigerar sitt kön ska vara infertil. ”Att trygga transpersoners mänskliga rättigheter genom en reform av translagen är av största vikt. Det här är också ett av målen med jämställdhetsprogrammet.”

Målen och åtgärderna ska sträcka sig över regeringsperioden

Regeringens jämställdhetsprogram innehåller över 50 åtgärder som främjar jämställdheten mellan könen. De genomförs vid olika ministerier. 

Kontinuiteten i jämställdhetsarbetet säkerställs genom statsrådets redogörelse om jämställdhet som överlämnas till riksdagen i slutet av 2021. ”I redogörelsen ställer man upp nationella jämställdhetsmål som sträcker sig över valperioden och också åtgärdernas genomslagskraft bedöms. Syftet är att stärka jämställdhetspolitikens planmässighet och att vara en vägvisare på lång sikt", säger minister Blomqvist.

Ytterligare information

Anna Abrahamsson, ministerns specialmedarbetare, justitieministeriet, [email protected], tfn 0295 150 029
Tanja Auvinen, direktör, jämställdhetsenheten, avdelningen för arbete och jämställdhet, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn 0295 163 715