Hoppa till innehåll
Media

Mera flexibilitet i pappamånaden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2006 10.30
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att sjukförsäkringslagen ändras så att papporna mera flexibelt skall kunna bestämma tidpunkten för den s.k. pappamånaden.. Enligt förslaget skall den dock tas ut före barnet är ca 16 månader. Det föreslås dessutom en höjning av moderskapspenningen och faderns föräldrapenning. Genom ändringen utjämnas även de lönekostnader som familjeledigheterna orsakar arbetsgivarna.

Ändringen ingår i regeringens s.k. familjeledighetspaket. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 31 augusti. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2007. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2007.

För att pappamånaden skall kunna utnyttjas flexibelt krävs det dessutom vissa ändringar i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt lagen om barndagvård. Regeringen fattade samtidigt beslut om innehållet i ändringen av dessa lagar.

Moderskapspenningen höjs

Enligt förslaget skall moderskapspenningen höjas för de 56 första vardagarna. För denna period skall förmånen uppgå till 90 procent av den arbetsinkomst som utgör grund för förmån, istället för 70 procent som för närvarande. För den arbetsinkomst som överstiger 41 100 euro är moderskapspenningens belopp 32,5 procent.

Det föreslås vidare att minimilängden för adoptivföräldrars föräldrapenningperiod skall förlängas från nuvarande 180 dagar till 200 dagar.

Faderns föräldrapenning och pappamånad

Den föräldrapenning som betalas till fadern och den faderskapspenning som betalas för den s.k. pappamånaden uppgår för de sammanlagt högst 50 första vardagarna till 80 procent av den arbetsinkomst som utgör grund för förmånen. För den arbetsinkomst som överstiger 41 100 euro är beloppet 32,5 procent.

Fadern kan flexibelt bestämma när han tar ut pappamånaden. Den skall dock tas ut innan 180 kalenderdagar har förflutit från utgången av den föräldrapenningperiod som börjat omedelbart efter moderskapspenningperioden.

Finansiering

Eftersom arbetsgivarna ersätts via föräldrapenningsystemet för de kostnader som familjeledigheterna orsakar deltar alla arbetsgivare redan nu i finansieringen av ersättningarna. Den här principen förblir oförändrad. Enligt förlaget höjs den ersättning som betalas till arbetsgivare för semesterkostnader under moderskaps- och föraäldralegheten.

Ytterligare information: regeringssekreterare Marjaana Maisonlahti, tfn 09-160 731 41
biträdande avdelningschef Matti Toiviainen, tfn 09-160 741 91

Tillbaka till toppen