Hoppa till innehåll
Media

Trafikförsäkringslagen klargörs och reformeras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2015 13.38
Pressmeddelande 187/2015

Genom reformen av trafikförsäkringslagen vill man förbättra konkurrensen mellan försäkringsbolagen genom att ändra regleringen som gäller försäkringspremien så att den blir mer flexibel. Försäkringsbolagen bör tillämpa försäkringspremiernas beräkningsgrunder enhetligt på alla försäkringstagare.

Regeringen lämnade sin proposition om saken till riksdagen torsdagen den 19 november. Lagarna avses träda i kraft 1.1.2017. Bestämmelserna som gäller ersättning för sjukvårdskostnader avses dock träda i kraft så snabbt som möjligt efter att lagarna har antagits och blivit stadfästa. Genom ändringarna klargörs och delvis minskas regleringen för att minska kostnaderna för verkställigheten och öka konkurrensen mellan försäkringsbolagen. I detta avseende genomförs spetsprojektet för regeringens avveckling av normer genom propositionen.

Det så kallade bonussystemet för försäkringspremier bevaras men försäkringsbolaget har möjlighet att beakta skadehistorian för ett fordon i större omfattning än tidigare. Skadehistorian för ett fordon kan beaktas i prissättningen för flera fordoner och tvärtom. Denna förändring gäller endast privatpersoners försäkringar.

I framtiden är det möjligt att ett fordon rör sig utan förare så att det framförs med hjälp av datateknik. I lagen föreslås inga hinder för försäkring av så kallade robotbilar.

Preciseringar av bestämmelserna om ersättningsförfarandet

Det föreslås att maximibeloppet för ersättningsansvaret i fråga om sakskador ska höjas från nuvarande 3,3 miljoner euro till 5 miljoner euro. För ersättningar som betalas för personskador ska det inte heller i fortsättningen föreskrivas något maximibelopp.

Bestämmelserna om att användning av alkohol eller andra berusningsmedel minskar ersättningen föreslås med små preciseringar bli bevarade i sin nuvarande form.

Till lagen föreslås en begränsning, enligt vilken personskador som drabbar föraren själv av att denne deltar i en motorfordonstävling eller i övning, inte ersätts från det i frågavarande fordonets försäkring. I tävlingar är det inte ens meningen att trafikregler ska iakttas, utan att medvetet ta större risker än normalt.

Genom att föreskriva om försäkringsbolagets skyldighet att inleda utredandet av ersättningsärendet inom sju vardagar från det att ärendet blev anhängigt vill man påskynda ersättningsförfarandet. Själva ersättningsbeslutet ska ges inom en månad i stället för tidigare tre månader. I lagen betonas att ersättningsbeslut om personskador ska motiveras.

Målet för reformen har varit att undvika förändringar som ökar kostnaderna av lagets verkställighet. Den nya lagens klarare bestämmelser förbättrar försäkringstagarnas och de skadelidandes ställning och rättigheter. Trafikförsäkringslagen baserar sig i flera avseenden delvis på EU:s trafikförsäkringsdirektiv. Nuvarande trafikförsäkringslag har varit i kraft sedan ingången av år 1960.

Ny lag om trafiksäkerhetsavgift

Regeringen föreslår att det i en separat lag bestäms mer i detalj om den trafiksäkerhetsavgift som tas ut av försäkringsbolagen. Premien samlas in av Trafiksäkerhetsverket. Avgiftens storlek är en procent av försäkringsbolagens försäkringspremieinkomst. Trafikförsäkringsbolagen betalar redan i dag en trafiksäkerhetsavgift enligt trafikförsäkringslagen. Numera har avgiftens storlek utgjort cirka en procent av försäkringsbolagens försäkringspremieinkomst, dvs. premiebeloppet förblir ungefär densamma.

Regeringen lämnade sin proposition om saken till riksdagen torsdagen den 19 november. Propositionen anknyter till statens budgetproposition 2017. Lagen avses träda i kraft 1.1.2017 samtidigt med den nya trafikförsäkringslagen.

Trafikförsäkringspremien redovisas i statsbudgeten och ett motsvarande penningbelopp används för att främja säkerheten inom vägtrafiken. Trafiksäkerhetsverket beslutar om beviljandet av anslag till de som arbetar med trafiksäkerhet.

Ytterligare information:

reform av trafikförsäkringslagen
direktör Hannu Ijäs, tfn 0295 163248, [email protected]

trafiksäkerhetsavgift
överinspektör Milla Mustamäki, tfn 0295 163457, [email protected]

Tillbaka till toppen