Hoppa till innehåll
Media

Klienter inom barnskyddet blir utan nödvändig service

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2015 10.35
Pressmeddelande 206/2015 SHM och THL informerar

Omhändertagande av barn kan bero på en svår situation hos barnet och inom familjen, men också på utsatthet i samhället och ett servicesystem som inte kan erbjuda hjälp. Orsaker till klientrelationer inom barnskyddet har klarlagts i en studie om orsaker och bakgrund till omhändertagande (HuosTa) som genomförts inom projektet för utveckling och forskning inom barnskyddet (LaskeTut).

Enligt studien kommer barn som placeras utom hemmet ofta från familjer som har det sämre ställt. Av de barn under skolåldern som placerats kom upp till 70 procent från familjer som fått utkomststöd under det senaste året. Vartannat barn hade en förälder som var arbetslös och var fjärde mamma till små barn (0–6 år) var pensionerad eller långtidssjuk.

Familjerna i forskningsmaterialet hade fler barn än befolkningen i snitt: nästan 40 procent av barnen bor i familjer med minst tre barn. Det hade hänt många förändringar i familjerna. En tredjedel av barnen hade före placeringen bott i familjer där föräldrarna är frånskilda och en tredjedel i bonusfamiljer dit nya vuxna och eventuellt nya barn flyttat efter att föräldrarna skilt sig.

Mer än vartannat av de placerade barnen hade i vardagen en vuxen som var utbränd och inte orkade (58 %). Även en uppfostringsmetod som är olämplig med tanke på barnets behov samt problem med interaktionen och konflikter inom familjen eller bonusfamiljen var starkt närvarande i vartannat fall. Våld eller hot om våld inom familjen låg bakom mer än 20 procent av fallen.

Nästan 60 procent av barnen bodde före placeringen i familjer med en förälder som haft psykiska problem, och var tredje av dessa familjer hade många problem. Vart fjärde barn bodde i familjer med riklig alkoholkonsumtion. En tredjedel av föräldrarna upplevde hjälplöshet och brist på kunnande. Enligt socialarbetarnas uppskattning bodde nästan vart fjärde barn i familjer där föräldern upprepade gånger haft svårigheter att styra vardagen.  

Bristen på tjänster och klienter som anlitar flera tjänster en utmaning

Undersökningsmaterialet i projektet HuosTa bestod av 410 barn för vilka placering utom hemmet behövts eller övervägts. Av dessa barn hade 98 procent fått någon service under de senaste 12 månaderna och nästan 40 procent hade fått upp till sju eller fler serviceformer. 

Det är oroväckande att 70 procent av barnen eller ungdomarna i undersökningsmaterialet inte hade fått någon av de tjänster som de behövt på grund av att tjänsten saknades helt eller utbudet var otillräckligt. Brister förekom särskilt i tillgången till missbrukarvård. Tillgången till mentalvårdstjänster var inte heller tillräcklig. Av de tjänster som erbjudits under det senaste året var bland annat hemhjälp till familjer och stöd för dagvård av barn enligt socialarbetarnas bedömning sådana tjänster som förbättrade barnens situation särskilt mycket.

När det gäller klienter med omfattande servicebehov är ansvarsfördelningen mellan yrkespersonalen oklar. I stället för att erbjuda gemensam hjälp var man tvungen att bedöma vem som ansvarar för barnet och barnets angelägenheter. Å andra sidan var socialarbetarnas arbetsbörda stor. Utöver brådska ökade pressen på grund av överraskande krisartade situationer, personalens omsättning och ständiga organisationsförändringar.

Syftet med projektet LaskeTut som genomförts av Institutet för hälsa och välfärd (THL) år 2013−2015 är att ge yrkespersoner inom barnskyddet och personer med skyldighet att göra barnskyddsanmälan information och verktyg för samarbete och informationsutbyte och att framställa forskningsbaserad information om hur barnskyddets servicesystem fungerar och om systemets effekter.

Resultat av forksnings- och utvecklingsarbetet presenteras vid LaskeTut-projektets avslutande seminarium "Järjestelmä lapsen puolella?" (Systemet på barnets sida?) den 8 december 2015 i Helsingfors.

Närmare upplysningar

specialforskare Tarja Heino, THL, tfn 029 524 7245, [email protected]

socialråd Marjo Lavikainen, SHM, tfn 029 516 3581, [email protected]

Tillbaka till toppen