Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lapsen ja vanhempien oikeusturvaa vahvistetaan nopeuttamalla asioiden käsittelyä

Social- och hälsovårdsministeriet
15.10.2009 10.47
Tiedote -

Lastensuojelulain kiireellistä sijoitusta ja väliaikaista määräystä koskevia säännöksiä esitetään muutettavaksi. Samalla säädettäisiin muun muassa ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä ja siirrettäisiin vangin lapsen sijoittamispäätöksen teko vankeinhoitolaitokselta lastensuojeluviranomaisille. Hallitus esitti torstaina 15. lokakuuta lastensuojelulain, vankeuslain ja tutkintavankeuslain muuttamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen tekeminen siirrettäisiin hallinto-oikeudelta kunnalliselle viranhaltijalle. Nykyisen 60 päivän sijaan kiireellistä sijoitusta voitaisiin jatkaa enintään 30 päivällä. Kiireellinen sijoitus raukeaisi, jollei päätöstä sen jatkamisesta tai päätöstä tai hakemusta huostaanotosta olisi tehty 30 päivässä sijoituksen alkamisesta. Asiakkaiden oikeusturvan takaamiseksi sama viranhaltija ei saisi tehdä sekä kiireellistä sijoitusta että sen jatkopäätöstä.

Kunnallinen viranhaltija olisi velvollinen ilmoittamaan tuomioistuimelle tekemästään kiireellistä sijoitusta tai sijaishuoltopaikan muuttamista koskevasta päätöksestä, jos lastensuojeluasia olisi vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus voisi antaa väliaikaisen määräyksen joko omasta aloitteestaan tai lapsen ja hänenvanhempansa tai huoltajansa vaatimuksesta.

Kunnallisen viranhaltijan velvollisuus väliaikaisen määräyksen vaatimiseen poistuisi. Väliaikainen määräys voitaisiin antaa paitsi huostaanottoasian myös sijaishuoltoa koskevan asian ollessa vireillä tuomioistuimessa.

Vankien lasten asemaa halutaan parantaa päätöksentekojärjestelmän muutoksella

Päätöksenteko lapsen sijoittamisesta vankeusrangaistustaan suorittavan vanhempansa kanssa vankilaan siirrettäisiin vankeinhoitolaitokselta lastensuojeluviranomaisille. Päätökset tehtäisiin samoin perustein kuin muillekin lastensuojelun asiakkaille eli sijoituspäätöksessä arvioitaisiin, mikä on lapsen kannalta paras vaihtoehto. Tavoitteena on saattaa vankilaan sijoitettavat lapset yhdenvertaiseen asemaan muiden lastensuojelun asiakkaiden kanssa.

Vankiloiden äiti-lapsiosastojen tilalle perustettaisiin perheosasto, jossa lapsen tarpeet on huomioitu lastensuojelulain mukaisesti. Vangin tai tutkintavangin lapsi voitaisiin sijoittaa vankilan perheosastolle myös esimerkiksi hallintotuomioistuimen antamalla väliaikaisella määräyksellä.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus olisi tehtävä ennen lapsen syntymää

Lailla säädettäisiin myös ennakollisesta lastensuojeluilmoituksesta, joka olisi tehtävä ennen lapsen syntymää, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsi tarvitsee lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Ennakollisen ilmoituksen kautta molemmat lapsen tulevat vanhemmat voivat ohjautua ajoissa tarvittavien tukipalvelujen piiriin. Varsinainen lastensuojeluasiakkuus voisi alkaa vasta lapsen syntymän jälkeen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lakien on  tarkoitus tulla voimaan 1.1.2010.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, puh. 09 160 74358, 050 430 2368Muualla palvelussamme

Lastensuojelu 

Tillbaka till toppen