Hoppa till innehåll
Media

Lantbruksföretagares företagshälsovård och uppföljningen av gårdsbesöken effekt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2009 12.16
Pressmeddelande -

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts uppgift att följa och vid behov se till att gårdsbesöken inom lantbruksföretagares företagshälsovård genomförs etableras från ingången av år 2010. Avsikten är att effektivera uppföljningen av lantbruksföretagares företagshälsovård och gårdsbesök.

För tillfället finns det en temporär bestämmelse enligt vilken Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har hand om uppgiften åren 2007-2009. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har sett till att arbetsplatsbesöket görs av en sakkunnig inom lantbruket på basis av företagshälsovårdens uppdrag om det har gått över fyra år sedan föregående arbetsplatsbesök.

Dessutom revideras de procentandelar i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare genom vilka olika finansiärer deltar i finansieringen av olycksfallssystemets totalkostnader. Kostnaderna finansieras genom en grundskyddsandel och en tilläggsskyddsandel. Folkpensionsanstalten och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt svarar för finansieringen av grundskyddsandelen. Tilläggsskyddsandelen finansieras genom de försäkrades andel, statens andel och avkastningen på placeringarna. Finansieringsandelarna har justerats med jämna mellanrum.

Enligt en justeringskalkylering år 2009 minskar Folkpensionsanstaltens andel av totalkostnaderna. Ändringen förklaras huvudsakligen av att olycksfallsförsäkradesarbetsinkomster i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare har stigit, vilket har medfört att pensionsförmåner som har beviljats ur olycksfallssystemet har stigit och det har skett inbesparingar i Folkpensionsanstaltens egna pensionsutgifter. Eftersom Folkpensionsanstaltens andel av finansieringen av hela grundtryggheten är stor leder sänkningen av Folkpensionsanstaltens andel till att grundskyddets relativa andel av totalkostnaderna sjunker något och tilläggsskyddets andel stiger i samma mån.

Regeringen föreslog torsdagen den 3 december att lagarna ska stadfästas och avsikten är att republikens president stadfäster lagarna på fredag.

För mer information

Regeringssekreterare Sanna Pekkarinen (företagshälsovård), tfn 09 160 73174, [email protected]
Regeringssekreterare Tiina Muinonen (finansiering), tfn 09 160 74412, [email protected].

 Tillbaka till toppen