Hoppa till innehåll
Media

Lakiluonnos: Paperittomien oikeutta terveyspalveluihin laajennetaan

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 5.11.2014 16.34
Tiedote -

Selvityshenkilön tekemä luonnos hallituksen esitykseksi paperittomien terveydenhuollosta, 5.11.2014 (pdf, 718.2 kB )

Sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt lakiluonnoksen Suomessa luvatta oleskelevien ihmisten terveyspalveluista. Selvityshenkilön laatimassa lakiluonnoksessa ehdotetaan, että kunnan tulisi järjestää paperittomille terveyspalveluja nykyistä laajemmin. Valtio korvaisi kunnille terveyspalvelujen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset.

Tarkoituksena on turvata riittävät terveyspalvelut nykyistä paremmin myös niille kolmansien maiden kansalaisille, joilla ei ole tai joille ei voida myöntää pitkäaikaista oleskelulupaa. Lailla säädettäisiin siitä, keitä kolmansien maiden henkilöitä laki koskisi ja mihin terveydenhuollon palveluihin heillä olisi oikeus. Lisäksi säädettäisiin palveluista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Esitys on tarkoitus antaa vielä tänä vuonna. Laki olisi tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
 
Suomessa luvatta oleskeleville ihmisille tulisi taata kiireellisen sairaanhoidon lisäksi ammattihenkilön välttämättömiksi arvioimat terveyspalvelut, kuten raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvät palvelut sekä pitkäaikaissairauksien hoito. Hoidon välttämättömyyden arvioisi terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka arvio perustuisi hoidettavan terveydentilaan sekä oleskelun kestoon Suomessa.

Kunta olisi velvollinen järjestämään lakiehdotuksessa tarkoitetut palvelut. Alaikäiset saisivat kaikki tarvittavat terveydenhuollon palvelut samoin perustein kuin alaikäiset, joilla on Suomessa kotikunta. Oikeus terveyspalveluihin olisi siten samanlaajuinen kuin Suomessa kansainvälistä suojelua hakevilla turvapaikanhakijoilla.
 
Laki koskisi henkilöitä, jotka oleskelevat Suomessa muutoin kuin tilapäisesti ja joilla ei muun lainsäädännön, Euroopan Unionin oikeuden tai Suomea sitovan sosiaaliturvasopimuksen nojalla ole oikeutta muuhun kuin terveydenhuoltolain takaamaan kiireelliseen hoitoon. EU- tai Eta -kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta terveydenhuoltoon on säädetty Euroopan unionin asetuksella 883/2004. 
 
Kunta voisi periä kunnan terveydenhuollon palveluja käyttäneeltä henkilöltä asiakasmaksun. Maksukyvyttömyys ei kuitenkaan saisi olla este palvelun saamiselle.
 
Jokaisen ihmisen oikeus terveyteen on tunnustettu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa sekä Suomen perustuslaissa. Uudella lailla halutaan turvata Suomessa luvatta oleskelevien ihmisten perus- ja ihmisoikeudet nykyistä paremmin.  Lakiluonnoksesta pyydetään sidosryhmien lausuntoja kuulemistilaisuudessa 10.11.2014.
 
Lisätietoja:sosiaalineuvos Viveca Arrhenius, p. 029 516 3286, [email protected]
hallitusneuvos Anne Koskela, p. 029 516 3384, [email protected]
selvityshenkilö Aino-Inkeri Hansson, p. 029 524 7139, [email protected]
Liitteet

Selvityshenkilön esitys kuulemistilaisuudessa 10.11.2014 (pdf, 206.9 kB )


Muualla palvelussamme

Paperittomien terveydenhuolto

Tillbaka till toppen