Hoppa till innehåll
Media

Läkemedelsförsörjningen på glesbygden ska tryggas med hjälp av nya metoder

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2008 7.00
Pressmeddelande -

SHM och Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket föreslår nya tillvägagångssätt för att utveckla apoteksverksamheten och trygga läkemedelsförsörjningen på glesbygden i sitt förslag till ändring av läkemedelslagen. Läkemedelsverket överräckte sitt förslag till social- och hälsovårdsministeriet den 1 oktober 2008.

Enligt förslaget skulle apoteksverksamheten ha en närmare anknytning till hälsovården än nu och på samma gång skulle verksamheten tryggas även i områden med ett litet befolkningsunderlag. Begränsningen av antalet filialapotek skulle slopas och det skulle bli enklare att grunda apoteksservicepunkter (medicinskåp) på glesbygden. Apotekstjänsterna skulle kompletteras tack vare möjligheten till internethandel. Kommunernas roll skulle förstärkas då det gäller att följa med och utvärdera hur väl apotekstjänsterna fungerar.

Förändringarna erbjuder näringsidkarna, det vill säga apotekarna, nya möjligheter att utveckla apoteksverksamheten. Det skulle bli möjligt för apotekaren att grunda apoteksservicepunkter med en förhandsanmälan utan begränsningar i antalet. Ett mer täckande nätverk av servicepunkter skulle å sin sida förbättra tillgängligheten till egenvårdsläkemedel. Det skulle också bli möjligt att förmedla receptbelagda mediciner via apoteksservicepunkter i och med nya bestämmelser om läkemedelsinformationen.

Förslaget innehåller även riktlinjer för en nationell nätserviceverksamhet för apotek och internetförsäljning av läkemedel. Ibruktagandet av det elektroniska läkarreceptet skapar nya möjligheter att utveckla den elektroniska ärendehanteringen i apoteken. Nätapoteksverksamheten förbättrar medborgarnas läkemedelsförsörjning.

Propositionen innehåller förslag om maskinell dosdispensering av läkemedel. Även läkemedelsfabrikerna kunde få ha hand om maskinell dosdispensering men försäljningen av dosdispenserade läkemedel skulle även i fortsättningen ske via apoteken. Med en fungerande dosdispenseringstjänst förbättras läkemedelsförsörjningen i synnerhet för åldringar och personer som använder många olika läkemedel.

Som ekonomiskt incitament för att trygga läkemedelsförsörjningen i glesbygden föreslås att filialapotekens apoteksavgift som baserar sig på omsättningen skulle beräknas skilt från apotekens omsättning. Ingen apoteksavgift för apoteksservicepunkterna skulle uppbäras. I förslaget ingår en skild promemoria om eventuell förskottsbetalning av apoteksavgiften och dess förverkligande som en del av skatteförvaltningen.

Det föreslås tydligare bestämmelser gällande marknadsföringen som riktar sig till läkemedelskonsumenterna. Enligt förslaget skulle man i skrivningar som behandlar människans hälsa eller sjukdomar inte få hänvisa till läkemedelsbehandling eller uppmana konsumenten att söka sig till en läkarmottagning för att ta reda på läkemedelsbehandlingsmöjligheterna. För att effektivera övervakningen föreslås att innehavaren av försäljningstillstånd skulle vara skyldig att redovisa marknadsföringsåtgärderna på årlig basis. Redovisningen skulle även öka öppenheten gällande det ekonomiska stöd som ges direkt eller indirekt till vetenskapliga föreningar inom hälsovården eller patientorganisationer.

Läkemedelsverkets förslag till ändring av läkemedelslagen och lagen om apoteksavgifter baserar sig på utredningen som apoteksarbetsgruppen gjorde år 2007 och på det uppdrag som ministeriet gav Läkemedelsverket i mars samt på två diskussionsmöten med intressentgrupper. Förslaget baserar sig på myndigheternas nuvarande arbetsfördelning.

Social- och hälsovårdsministeriet kommer att skicka ut förslaget på remissrunda. Förslaget finslipas på basis av utlåtandena och avsikten är att propositionen ges till riksdagen under år 2009.


Hela förslaget finns på Läkemedelsverkets webbplats (på finska): www.laakelaitos.fi

För mer information:
regeringsråd Pekka Järvinen, SHM, tfn (09) 160 73800, 050 563 8347, [email protected]
avdelningschef, professor Jussi Holmalahti, Läkemedelsverket, tfn (09) 4733 4221
chef för administrativa tjänster Tuula Sandholm, Läkemedelsverket, tfn (09) 4733 4254
[email protected]

Tillbaka till toppen