Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lailla turvattaisiin iäkkäiden oikeus tarpeenmukaiseen hoivaan

Social- och hälsovårdsministeriet
9.3.2011 8.30
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu luonnos laiksi, jolla turvattaisiin iäkkäiden oikeus tarpeenmukaiseen hoivaan, kun tarve on monipuolisesti arvioitu. Noin joka neljäs 75-vuotias henkilö tarvitsee toimintakyvyn heikkenemisen takia säännöllisiä palveluita, kuten kotipalvelua, kotisairaanhoitoa, omaishoidon tukea tai ympärivuorokautista hoivaa.

Lakiluonnos vahvistaa vuonna 2008 annetun laatusuosituksen ja tuoreiden asiantuntijaryhmien ehdotuksia. Kantavaksi ajatukseksi on kirjattu palvelujen toteuttaminen niin, että iäkkäällä henkilöllä on mahdollisuus elää arvokasta elämää. Palvelujen on perustuttava tietoon asiakkaan tarpeista, ja toiminnan on oltava asiakaskeskeistä, laadukasta ja turvallista.

Lisäksi lakiluonnoksessa kootaan yhteen eri laeissa olevia iäkkäiden ihmisten palveluja koskevia säännöksiä. Luonnos luovutettiin keskiviikkona 9. maaliskuuta peruspalveluministeri Paula Risikolle.

"Laki iäkkäiden palvelujen saannin turvaamiseksi tarvitaan, sillä palvelujen saamisessa on tunnistettu epäkohtia. Epäkohtien poistamiseksi annettiin Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, mutta sen ohjaava voima ei ole ollut riittävä. Laki toisi jämerämmän työkalun iäkkäiden ihmisten palvelujen saamiseksi sekä palvelujen valvontaan", totesi ministeri Risikko tiedotustilaisuudessa.

Palvelutarpeen selvitys mahdollistaisi yksilöllisemmät palvelut ajoissa

Iäkkään henkilön oikeus sosiaalipalveluihin sidottaisiin aiempaa vahvemmin sosiaalipalvelujen tarpeen selvittämiseen ja sen perusteella laadittavaan palvelusuunnitelmaan. Päätös palvelujen saamisesta pitäisi tehdä 3 kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Iäkkäällä henkilöllä olisi oikeus palvelussuunnitelmassa määriteltyyn hoivaan ja kuntoutukseen sosiaalipalveluissa. Terveyden- ja sairaanhoidon saannista säädettäisiin jatkossakin terveydenhuoltolaissa.

Vahvempi oikeus palveluihin ei olisi rajattu vain ympärivuorokautiseen hoivaan, vaan myös iäkkään henkilön avustamiseen hänen kotonaan ja kodin ulkopuolella tapahtuvissa päivittäisissä perustoiminnoissa, joista henkilö ei suoriudu ilman toisen henkilön tukea.

Iäkkäälle henkilölle nimettäisiin vastuutyöntekijä, joka koordinoisi koko palvelukokonaisuutta ja vastaisi yleisesti siitä, että henkilö saa palvelu- ja hoitosuunnitelmiin kirjatut palvelut. Vastuutyöntekijä antaisi tarvittaessa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä auttaisi palvelujen ja muun sosiaaliturvan saantiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Tavoitteena palvelujen laadun parantaminen

Lakiluonnoksen mukaan iäkkäiden henkilöiden kanssa työskentelevän sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän on varmistettava osaltaan palvelujen laatu. Mikäli työntekijä huomaisi tai saisi tietoonsa epäkohdan tai epäkohdan uhan palveluissa, hänen olisi ilmoitettava siitä välittömästi toimintayksikön vastuuhenkilölle ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavalle viranomaiselle, kuten sosiaalijohtajalle.

Ilmoitusvelvollisuus tarjoaisi käyttöön uuden ennakoivan valvonnan muodon. Lisäksi luonnoksessa esitetyt määräajat tukisivat aluehallintoviranomaisten tekemää laillisuusvalvontaa.

Lisäksi lailla annettaisiin vanhusneuvostoille nykyistä jämäkämpi asema välittää iäkkäiden ihmisten ääni kaikkeen sellaiseen päätöksentekoon, joka koskee iäkkäitä ihmisiä. Kunnan olisi asetettava vanhusneuvosto, joka seuraisi ja vaikuttaisi päätöksentekoon kunnan eri toimialoilla.

Laki on osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaislainsäädäntöä

Laki on osa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön kokonaisuudistusta. Terveydenhuoltolaki tulee voimaan toukokuun alussa, sosiaalihuoltoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan.

Iäkkäiden palveluja koskevan lainsäädännön valmistelu aloitettiin syksyllä 2009. Silloin asetettiin tavoitteeksi, että luonnos laiksi valmistuu keväällä 2011.

"Olen erittäin tyytyväinen siihen, että lain valmistelu on edennyt aikataulussa ja olemme saaneet nyt ansiokkaan lakiluonnoksen, jonka pohjalta on hyvä jatkaa keskusteluja", kiitti ministeri Risikko.

Lakiluonnoksen peruslinjauksia on valmisteltu sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmässä sekä ikäfoorumissa, johon on osallistunut iäkkäitä ihmisiä, iäkkäiden ihmisten palveluiden ja palvelujärjestelmän, kuntien, valvonnan sekä vanhusoikeuden asiantuntijoita. Lakiluonnos lähetetään nyt laajalle lausuntokierrokselle.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Virpi Vuorinen, p. 09 160 73 737
Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen, p. 09 160 74135


Liitteet

Luonnos laiksi iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta (pdf, 34 kB) Yksityiskohtaiset perustelut. (pdf, 145 kB)
Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen ja hallitussihteeri Virpi Vuorinen lain valmistelusta (pdf, 140 kB)


Muualla palvelussamme

Ikääntyneitä koskevan lainsäädännön vahvistaminen
Ikäihmisten palvelujen laatusuositus
Hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Ikähoiva -työryhmän muistio (STM:n selvityksiä 2010:28) 
Neuvonta- ja palveluverkosto ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä (STM:n selvityksiä 2009:24)

 

Paula Risikko
Tillbaka till toppen