Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om arbetspension för löntagare inom den privata sektorn sammanslås

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2005 10.52
Pressmeddelande -

Regeringen förslår att lagstiftningen om arbetspension för löntagare inom den privata sektorn sammanslås. I den föreslagna nya lagen samlas de bestämmelser om arbetstagarnas pensionsskydd och om sökande av ändring i pensionsskyddet som för närvarande ingår i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetsstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pensioner för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 21 april. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen samma dag.

Syftet med propositionen är att förenhetliga lagstiftningen om arbetspensionsskyddet för löntagare inom den privata sektorn. Strukturen i lagstiftningen reformeras och ordalydelsen i enskilda bestämmelser klargörs och preciseras. Avsikten är inte att genom den nya språkliga utformningen ändra den tillämpningspraxis som etablerats inom arbetspensionssystemet. Propositionen innehåller inte heller några nya pensionspolitiska riktlinjer, eftersom de drogs upp i samband med pensionsreformen år 2005.

Sammanslagningen av arbetspensionslagarna för löntagarna inom den privata sektorn innebär att nuvarande branschrelaterade försäkringsbestämmelser slopas. Arbetspensionsanstalterna inom den privata sektorn, med undantag av Sjömanspensionskassan, kan sedan lagen trätt i kraft försäkra arbete i alla branscher oberoende av anställningens längd.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2007

Ytterligare information:
Biträdande avdelningschef Tuulikki Haikarainen, tfn 09-160 738 65

Tillbaka till toppen