Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftning om tryggande av service för äldre personer behövs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2011 12.07
Pressmeddelande -

Det lagförslag om tryggande av tillgången till social- och hälsovårdstjänster för äldre personer som varit på remissrunda fick intresserade att flitigt kommentera innehållet i förslaget. Social- och hälsovårdsministeriet fick sammanlagt 127 utlåtanden. Förutom de officiellt inbegärda utlåtandena tog också bl.a. äldreråd, organisationer, kommuner och några enstaka kommuninvånare ställning till förslaget. 

Lagens syfte ansågs allmänt gott och dess målsättningar stöddes brett. De som gett utlåtande ansåg att lagstiftningen som tryggar de äldres rättigheter är nödvändig. En del av de som gett utlåtande gav sitt stöd för att lagen ska stiftas som en speciallag, enligt andra kunde stadgandena placeras i den nya socialvårdslagen.  

Äldreråd och ansvariga arbetstagare ansågs som nödvändiga reformer

Enligt lagförslaget borde kommunen tillsätta ett äldreråd, som skulle följa upp och påverka beslutsfattandet inom kommunens olika verksamhetsområden. Detta förslag fick ett brett understöd.

Också utnämnandet av ansvariga arbetstagare fick stöd bland många av dem som gav utlåtande och man ansåg att det är en nödvändig reform för att förverkliga de äldres rättigheter. I lagförslaget står att man ska utnämna ansvariga arbetstagare för äldre personer, som ska koordinera servicehelheten, ge råd och hjälp i problemsituationer.

Många av dem som gett utlåtande gav sitt stöd för att man i lagen skulle stifta om personalens skyldighet att anmäla missförhållanden i servicen. Stadgandet behöver dock preciseras. I några utlåtanden ansåg man att försummelse av anmälningsplikten skulle beläggas med sanktion, men motsvarande ansåg man också detta problematiskt ur arbetstagarens synvinkel. Speciellt intresseorganisationer betonade, att arbetstagarens rättsskydd ska beaktas. Sanktioner föreslogs också för kommuner och serviceproducenter, om de bryter mot sina lagstadgade skyldigheter.

I åldersgränserna behövs också preciseringar. Definitionen av en äldre person och fastställandet av åldersgränser ansågs svårt, men å andra sidan berättigat då man tar åldrandeprocessen och dess inverkan på hälsan och funktionsförmågan i beaktande. Den i lagförslaget föreslagna åldersgränsen på 75 år ansågs sålunda ändamålsenlig, om än för låg som också för hög.

Stadgandena om främjande av välbefinnande, hälsa, och funktionsförmåga ansågs vara viktiga. Exempelvis rådgivningstjänster och hembesök understöddes i flera utlåtanden. Man önskade att hembesöken skulle kunna stadgas som mer förpliktigande, för i lagförslagets nuvarande form kan kommunerna lämna dessa oförverkligade. Samarbetet mellan olika aktörer anses vara viktigt och lagens samarbetsparagraf emottogs tacksamt i många utlåtanden.

Kostnadsinbesparingar på grund av betoning på förebyggande

I utlåtandena dryftar man också hur kommunernas resurser ska räcka för genomförande av lagen. Många ansåg att staten bör delta i täckandet av utgifterna då kommunerna inte är förmögna till det själva. Å andra sidan trodde man att lagen också kan medföra kostnadsinbesparingar bland annat på grund av betoningen på förebyggande.

En fjärdedel av de som gav utlåtande kommenterade personaldimensioneringen i förhållande till lagförslaget. En del uttryckte sin oro över att styrningen av personalmängden och strukturen inte kommer att lyckas tillräckligt genom kvalitetsföreskrifter. Två av dem som gav utlåtande motsatte sig dimensioneringens införande i lagen.

Lagförslaget utvecklas på basen av utlåtandena

Enligt omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson fortsätter man nu med beredningen av lagen på basen av lagförslaget och utlåtandena som kommit in.

"Allvarliga brister i servicen för äldre personer bör rättas till. I det fortsatta arbetet med lagförslaget som kommit tillbaka från remissrundan drar man nytta av feedbacken från den stora expertskara som deltagit med utlåtanden. Syftet är att forma en möjligast bindande och verkningsfull lag. Riksdagen fattar beslut om lagen år 2012 och den planeras träda i kraft under år 2013 ", berättade ministern.

Ytterligare uppgifter

socialråd Päivi Voutilainen, tfn 09 160 74135, 040 5149 455
regeringsråd Riitta Kuusisto, tfn 09 160 74360, 050 5390 650
specialmedarbetare Martta October, tfn 09 160 74157, 044 0340 343


Detta är en översättning av det finskspråkiga pressmeddelandet som publicerades den 13.9.2011 .


Bilagor

Sammanställning av utlåtanden om lagförslaget om tryggande av äldre personers tillgång till social- och hälsovårdsservice (på finska) (pdf, 50 kB)


Maria Guzenina-Richardson
Tillbaka till toppen