Hoppa till innehåll
Media

Lagen om självbestämmanderätt betonar framförhållning och färre begränsningar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.8.2013 9.55
Pressmeddelande -

Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds en ny lag om självbestämmanderätt och förutsättningarna för användning av begränsande åtgärder inom social- och hälsovården. Målet är att främja klientens och patientens självbestämmanderätt samt förebygga och minska användningen av begränsande åtgärder inom social- och hälsovården.

I lagutkastet betonas förebyggande åtgärder, såsom lokallösningar, utbildning och fortbildning för personalen och arbetsmetoder som stöder självbestämmanderätten. Målet är att skapa arbetsmetoder som gör att det ytterst sällan krävs begränsande åtgärder. Åtgärder som begränsar självbestämmanderätten skulle kunna användas endast som sista alternativ och under förutsättning att detaljerade villkor i lagen uppfylls.

Begränsningen av självbestämmanderätten måste regleras tillräckligt noggrant

Begränsningen av social- och hälsovårdsklienternas självbestämmanderätt regleras på varierande sätt i många olika lagar. Avsikten med de föreslagna nya bestämmelserna är att uppdatera de tidigare bestämmelserna om användningen av begränsande åtgärder vid specialomsorger om utvecklingsstörda samt reglera användningen av begränsningar i vissa situationer för vilka det för tillfället saknas bestämmelser. Det gäller till exempel vården av personer med minnessjukdomar samt akut- och joursituationer.

Den nya lagstiftningen ska garantera att begränsande åtgärderinte används godtyckligt. Det ska vara lagligt att använda begränsande åtgärder endast när personen inte kan skyddas mot ett allvarligt hot på något annat sätt. Åtgärderna ska då vara lämpliga för situationen och rätt dimensionerade, och man ska alltid välja en metod som begränsar så lite som möjligt. Vid användningen av begränsande åtgärder betonas särskilt respekten för klientens eller patientens människovärde.

Vård och service förutsätter bedömning och planering

Vården och servicen för patienter och socialvårdsklienter ska enligt en stark huvudprincip vara frivilliga. I andra än brådskande fall skulle användningen av begränsande åtgärder förutsätta att personens funktionsförmåga har bedömts vara permanent eller långvarigt nedsatt och att den vård och service som personen får är individuellt planerad.

Åtgärderna skulle kunna tillämpas bland annat på en person som har en utvecklingsstörning, demenssjukdom eller hjärnskada och som har nedsatt funktionsförmåga och därför inte kan förstå följderna av sina handlingar. En förutsättning skulle dessutom vara att personens agerande utgör en allvarlig risk mot hans eller hennes egen eller andra personers hälsa eller säkerhet. Bestämmelserna skulle således inte gälla alla personer med nedsatt funktionsförmåga.

I akut- och joursituationer, såsom vid sjukhusjour, skulle begränsande åtgärder kunna användas för att trygga nödvändig vård eller service i brådskande fall utan bedömnings- och planeringsförfarandet.

Intressegrupperna ombeds ge sina åsikter om lagutkastet och det kan kommenteras på tjänsten dinasikt.fi

Den nya lagstiftningen har beretts av en arbetsgrupp tillsatt av SHM och som tjänsteuppdrag sedan juli 2010. I enlighet med regeringsprogrammet fästs särskild uppmärksamhet vid de krav social- och hälsovårdspersonalens arbetarskyddsbestämmelser förutsätter och vid villkoren i FN:s handikappkonvention.

Intressegrupperna hörs om lagutkastet i slutet av augusti och utkastet kan också kommenteras på tjänsten dinasikt.fi. Ett svenskspråkigt diskussionsmöte ordnas senare på hösten. Avsikten är att lagen ska tas upp till behandling i riksdagen i början av 2014 och träda i kraft i slutet av 2014.

För att stödja verkställandet av lagen har ministeriet förberett ett genomförandeprogram, utbildning och anvisningar, som särskilt betonar framförhållning samt vård och omsorg utan begränsande åtgärder.

Uppdraget innefattade också helheter för vilka förslag ges i andra sammanhang. Exempelvis undersökningen och vården av rättspsykiatriska patienter regleras separat. Också behovet av bestämmelser om vård oberoende av personens vilja för gravida kvinnor med missbruksproblem utreds separat.

Ytterligare information

konsultativ tjänsteman Mika Paavilainen, tfn 02951 63374
konsultativ tjänsteman Virpi Vuorinen, tfn 02951 63409På vår webbplats

Arbetsgruppen för klientens självbestämmanderätt inom social- och hälsovården

På andra webbplatser

Läs lagutkastet (på finska) och diskussionen om det på webben (dinasikt.fi) 

Tillbaka till toppen