Hoppa till innehåll
Media

Kvaliteten på hälsovården i Finland bättre än i OECD-länderna i medeltal

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2009 12.11
Pressmeddelande -

Kvaliteten på den finländska hälsovården är med många mätare mätt bättre än i OECD-länderna i medeltal. Den specialiserade sjukvården är effektiv och screeningen av bröstcancer samt den omfattande vaccineringen av små barn är av toppklass. Mentalvårdstjänsterna i Finland borde förbättras. I OECD:s hälsorapport Health at a Glance jämförs hälsovårdssystemen bland annat ur ett kvalitetsperspektiv i 30 länder med två års mellanrum.

I rapporten används den brådskande vården av hjärtinfarkt och hjärnförlamning för att mäta hur effektiv verksamheten inom den specialiserade vården är. Sjukhusdödligheten inom 30 dagar efter en hjärtinfarkt ligger lite under OECD-ländernas medeltal i Finland. Motsvarande dödlighet efter en hjärnförlamning är över en tredjedel lägre i Finland jämfört med OECD-länderna.

Det finländska screeningprogrammet för bröstcancer är det näst mest omfattande i OECD-länderna. 86 procent av kvinnorna i åldern 50-69 år deltar i screeningen medan medeltalet i OECD-länderna är enbart 62 procent. Dödligheten på grund av bröstcancer i Finland är också lägre än i genomsnitt i OECD-länderna.

Omfattningen av vaccineringen av små barn är av toppklass. Till exempel vaccineras 97-98 procent av alla tvååriga barn i Finland mot kikhosta och mässling då medeltalet i OECD-länderna är 92-94 procent. Däremot vaccineras enbart personer som hör till riskgrupperna mot hepatit b i Finland medan 95 procent av befolkningen inom OECD-länderna vaccineras mot hepatit b. I Finland tar också färre 65 år fyllda personer säsonginfluensavaccin (48 procent) är i OECD-länderna i medeltal (56 procent).

Folksjukdomar och mentalvårdstjänster stötestenar i Finland

I Finland förekommer fler hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och astma än i OECD-länderna i genomsnitt. I Finland vårdas många patienter med astma i sjukhusens bäddavdelningar men å andra sidan är astmadödligheten bland barn och unga obefintlig. Finländarna vårdas också på sjukhus oftare än OECD-genomsnittet på grund av diabetes, hjärtinsufficiens och blodtryck.

Mentalvårdstjänsterna verkar fungera sämre i Finland än i de övriga jämförelseländerna. I Finland återvänder en person till mentalsjukhuset inom 30 dagar efter avslutad vårdperiod oftare än någon annanstans. Även i de övriga nordiska länderna är siffrorna höga. Detta kan delvis förklaras med skillnader i statistikföringen.

Det finns stora variationer i hälsoutgifterna mellan OECD-länderna. I Finland ligger hälsoutgifterna (8,2 procent av bruttonationalprodukten) nära medeltalet i OECD-länderna (8,9 procent).

OECD:s kvalitetsindikatorer för hälsovården är avsedda för en heltäckande granskning av servicesystemets handlingskraft och inte för granskning av kvaliteten på enskilda vårdåtgärder. Rapporten Health at a Glance som publiceras vartannat år innehåller viktig hälsopolitisk information i synnerhet för beslutsfattarna. I rapporten jämförs hälsotillståndet, hälsobeteendet, hälsovårdens resurser, användningen av tjänsterna, systemets omfattning och kvalitet samt hälsoutgifterna i 30 länder. Institutet för hälsa och välfärd (THL) skickar de finländska hälsouppgifterna till OECD.

För mer information

utvecklingschef Mika Gissler, THL, tfn 020 610 7279, 040 503 3805 (hälsostatistik)
avdelningsdirektör Päivi Hämäläinen, THL, tfn 020 610 7665 (kvalitetsindikatorer)
konsultativ tjänsteman Outi Kuivasniemi, SHM, tfn(09) 160 73230

 

 

 

 På vår webbplats

Ministeri Risikko: OECD:n terveydenhuoltoselvitys vahvistaa kehittämissuunnan oikeaksi (Pressmeddelande 8.12.2009) 

På andra webbplatser

Health at a Glance 2009 (OECD) 

Tillbaka till toppen