Hoppa till innehåll
Media

Kuntoutuslaitosselvitys: Kuntoutuslaitosten kysyntä ja tarjonta tasapainoon

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 20.1.2010 7.05
Tiedote -

Kuntoutuslaitosselvityksen mukaan Suomen kuntoutuslaitokset tarvitsevat pikaista kysynnän ja tarjonnan tasapainottamista. Kuntoutuslaitosten palvelutarjonnan monipuolistaminen ja selkeämpi yhdistäminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään nousevat keskeisiksi kuntoutuslaitosten kehittämiskohteiksi. Selvitysmiehet, professori Pekka Rissanen ja sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen, luovuttivat kuntoutuslaitosselvityksen ministeri Paula Risikolle keskiviikkona 20.1.2010.

Kuntoutuslaitosten toimintaedellytykset ja -tavat ovat muuttuneet merkittävästi 2000-luvulla.Veteraanit ovat olleet kuntoutuslaitosten suuri käyttäjäryhmä, joka on kuitenkin pienenemässä.Viime vuosikymmeninä kuntoutuslaitosten ja kylpylöiden määrä on lisääntynyt, mutta palvelujen käyttö on pysynyt ennallaan tai vähentynyt. Tämän seurauksena laitoskuntoutuksessa on huomattavaa ylikapasiteettia. Kuntoutuslaitosselvityksen mukaan laitosten tulisi kehittää ja uudistaa palvelujaan kysyntää vastaavaksi. Sotainvalidien sairas- ja veljeskodeista vapautuvaa osaamista ja tiloja voidaan tulevaisuudessa tarjota lähinnä kuntien vastuulla olevien vanhusväestön hoiva- ja kuntouttavien palvelujen sekä asumispalvelujen tarpeisiin. Samalla tulisi kehittää myös omaishoitajien kuntoutuspalveluja.

Kuntoutuslaitosselvitys tarjoaa kokonaiskuvan maamme kuntoutuslaitoksista ja niiden taloudellisista toimintaedellytyksistä, voimavaroista, osaamisesta ja mahdollisuudesta vastata laitoskuntoutuksen tarpeisiin osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Selvitys toteutettiin kahdessa vaiheessa vuonna 2009. Keväällä 2009 tehtiin nettipohjainen kysely 94 kuntoutuslaitokselle. Syksyllä järjestettiin kuulemistilaisuuksia kuntoutuksen rahoittajille ja kuntoutuspalvelujen tuottajille sekä palvelujärjestelmän ja rahoituksen asiantuntijoille.

Selvitysmiehet esittävät toimenpide-ehdotuksia kuntoutuslaitosten kysynnän ja tarjonnan tasapainoon, laitoskuntoutuksen laatuun sekä sisältöön ja integraation. Toimenpide-ehdotuksia on yhdeksään asiakokonaisuuteen, joissa on yhteensä 30 alakohtaa.

Kuntoutuspalvelut kiinteämmin palvelujärjestelmään

Kuntoutuspalvelut tulisi jatkossa integroida nykyistä paremmin ja yhtenäisemmin terveydenhuollon ja työterveyshuollon toimintaan. Tämä edellyttää eri osapuolten vastuun ja roolien selkeyttämistä kuntoutuspalvelujen järjestämisessä. Selvitys nostaa kehityskohteeksi myös työelämään suuntautuvan kuntoutuksen kehittämisen kuntoutuslaitosten, Kansaneläkelaitoksen, työeläkevakuuttajien, työnantajien ja työhallinnon yhteistyönä.

Kuntoutuslaitosten sopeutuminen markkinaehtoiseen toimintaan tuo laitoksille lisävaatimuksia mm. yritysosaamisensa kehittämiseen. Laitoskuntoutuspalvelut kaipaavat selvityksen mukaan myös yhtenäistä valtakunnallista tuotteistamista ja siihen pohjautuvaa hinnoittelua. Samalla tulee kehittää myös menettelyjä, joilla palvelujen käytön vaihtelusta aiheutuvaa riskiä tasataan tuottajien ja rahoittajien välillä.

Kuntoutuslaitosselvityksen mukaan kuntoutuksen vaikuttavuutta on seurattava ja sitä varten on kehitettävä seurantamenetelmiä. Vaikuttavuustiedon tulee ohjata keskeisellä tavalla kuntoutuspalvelujen hankintapäätöksiä.

Lisätietoja

Professori Pekka Rissanen, p. 040 729 2988
Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen p. 050 68 048
Erikoissuunnittelija Heidi Paatero, p. 050 594 2362
Ylitarkastaja Hanna Nyfors, STM, p. 09 160 74348

 


Muualla verkossa Kuntoutuslaitosselvitys 2009. Kuntoutuslaitosten tila ja selvitysmiesten ehdotukset kuntoutuslaitostoiminnan kehittämiseksi (STM:n selvityksiä 2009:61)
Paula Risikko
Tillbaka till toppen