Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rehabiliteringsledare införs i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården och dubbelregistreringen av närvårdare underlättas

Social- och hälsovårdsministeriet
5.10.2017 13.43 | Publicerad på svenska 5.10.2017 kl. 15.08
Pressmeddelande 133/2017

Regeringen föreslår kompletteringar i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. I fortsättningen ska rehabiliteringsledare (YH) ingå i lagen som legitimerade yrkesutbildade personer på samma sätt som socionomer och geronomer som avlagt yrkeshögskoleexamen. Dessutom ska man göra ändringar i närvårdarnas dubbelregistrering.

Efter att lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården trädde ikraft (1.3.2016) har närvårdarna på grundval av sina arbetsuppgifter kunnat välja om de vill ansöka om skyddad yrkesbeteckning i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller registret över yrkesutbildade personer inom socialvården. Dubbelregistreringen av närvårdare har försatt närvårdarna i en ojämlik ställning jämfört med övriga yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården.

I fråga om de närvårdare som redan fanns införda i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården den 1 mars 2016 kommer Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) efter att lagändringen trätt i kraft automatiskt anteckna närvårdarens skyddade yrkesbeteckning också i registret över yrkesutbildade personer inom socialvården. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården gör anteckningen avgiftsfritt utan separat ansökan.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kommer att återbetala registreringsavgiften på 40 euro till de dubbelregistrerade närvårdare som har registrerats i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården den 1 mars 2016 eller tidigare. I fråga om övriga närvårdare återbetalas inte registreringsavgiften.

Den övergångstid som föreskrivs i gällande lag föreslås bli förlängd till den 30 juni 2018. Då har rehabiliteringsledare tillräckligt lång tid på sig att ansöka om rätt att utöva yrket hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Genom en förlängning av övergångstiden säkerställs rättigheterna också för andra personer som ansöker om skydd av yrkesbeteckning inom socialvården och legitimering inom socialvården vid eventuella fördröjningar i behandlingen av ansökningar.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

För mera information

Riitta Burrell, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 588

På andra webbplatser

Yrkesrättigheter inom socialvården

 

Tillbaka till toppen