Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Anvisning till kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken om beredskapen för coronaviruset

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2020 12.36
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet har genom en gemensam Kommuninfo påmint kommunerna, samkommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken om att upprätthålla sin beredskap i den situation som orsakas av det nya coronaviruset.

Kommuninfon innehåller inga nya skyldigheter. Social- och hälsovårdens beredskapsskyldighet grundar sig på de gällande lagarna beredskapslagen, räddningslagen, lagen om smittsamma sjukdomar och lagstiftningen för verksamhetsområdet i fråga samt på de befintliga beredskapsplanerna.

Vilka lokaler som är lämpliga för karantän bör utredas på förhand

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar svarar kommunerna för bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina områden, medan sjukvårdsdistrikten stöder kommunerna med sin sakkunskap.

Lagen om smittsamma sjukdomar innehåller bestämmelser om fattande av beslut om karantän och isolering. Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar kommunerna och samkommunerna att så snart som möjligt ta reda på vilka lokaler som lämpar sig för karantän och, om detta redan har gjorts, att uppdatera avsnitten om karantänslokaler i sin beredskapsplan.

Kommunen har bland annat till uppgift att se till att den som hålls i karantän får mat. Detta är bra att beakta när karantänslokalerna planeras och även när människor sätts i eventuell karantän i hemmet.

Särskild uppmärksamhet fästs på beredskapen i fråga om äldre människor och socialvårdens enheter

Social- och hälsovårdsministeriet önskar att kommunerna och samkommunerna fäster särskild uppmärksamhet vid att det nya coronavirus som orsakar covid-19 utifrån den sjukdomsbild man nu känner till utgör en risk särskilt för äldre och multisjuka personer.

Därför ska kommunerna och samkommunerna i sina beredskapsplaner beakta kraven på serviceboende, serviceboende med heldygnsomsorg och sluten vård. Evakueringslokaler ska kartläggas på förhand, så att symtomfria människor vid behov kan skyddas från smitta vid en eventuell infektion.

Kommunerna ska också fästa vikt vid att socialvårdens enheter ges anvisningar om bland annat hurdana försiktighetsåtgärder som ska iakttas i olika omsorgssituationer, om en del av klienterna hålls i karantän.

Den gällande lagstiftningen förpliktar kommunerna att ordna beredskap

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt i samråd med kommunerna inom sitt område besluta om den regionala hälso- och sjukvårdsberedskapen för storolyckor och exceptionella situationer inom hälso- och sjukvården.

En samkommun för ett sjukvårdsdistrikt ska dessutom i samråd med kommunerna inom sitt område utarbeta en regional beredskapsplan för hälso- och sjukvård.

Ordnandet av socialvård i exceptionella situationer grundar sig på socialvårdslagen. Lagen förpliktar kommunerna att sörja för planeringen och tillhandahållandet av socialvård. Dessutom förpliktar den kommunerna att på lika grunder tillhandahålla behövlig, tillräcklig och högklassig socialservice samt andra tjänster som främjar välfärden även i exceptionella situationer.

En enhetlig lägesbild sammanställs över läget i regionerna

Regionförvaltningsverken styr och samordnar beredskapsåtgärderna och bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Regionförvaltningsverken övervakar att samkommunerna för sjukvårdsdistrikten har regional beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården och att socialvårdens verksamhet sköts på rätt sätt även vid störningar i vardagen. När de sköter sin uppgift samlar de in information om beredskapen, ger anvisningar och vid behov vidtar sådana tillsynsåtgärder som situationen kräver.

Social- och hälsovårdsministeriet sammanställer tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL) en lägesbild över den specialiserade sjukvården i var och en av de fem universitetssjukhusens specialupptagningsområden.

Lägesbilden, som bildas utifrån enhetliga grunder, ger en möjlighet att använda och fördela regional arbetskraft, sjukhus, läkemedel, förbrukningsartiklar och behövlig utrustning enhetligt inom specialupptagningsområdena.

Ytterligare information:

Päivi Sillanaukee, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 356, tfn 040 532 8249

Päivi Koivuranta, administrativ överläkare, Kommunförbundet, tfn 050 538 4647

Tillbaka till toppen