Hoppa till innehåll
Media

Kommuner beviljas 35 miljoner euro i utvecklingspengar för att sätta fart på reformen av tjänster inom missbrukarvården och mentalvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2010 7.58
Pressmeddelande -

Lågtröskelservice, tidigt ingripande och stöd effektiveras genom statsunderstöd som social- och hälsovårdsministeriet beviljar.  Detta år beviljas understöd till ett belopp av sammanlagt ca 35 miljoner euro.  Det största stödbeloppet, 15 miljoner euro, riktas till alkohol- och drogarbetet och mentalvårdsarbetet samt till att utveckla tjänster för barn, unga och familjer.  

Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården, Kaste-programmet, stöder utvecklandet av tjänster, främjar hälsa och minskar social utslagning.  Kaste-finansieringen stärker därtill primärvården samt tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning.  Understöd riktas också till att minska långtidsbostadslöshet och utveckla servicestrukturerna och personalen.  Understöd delas nu ut för tredje gången. Under åren 2008-2009 utdelades sammanlagt 47 miljoner euro till 14 utvecklingsprojekt.

Nya verksamhetsmodeller för mentalvårdsarbetet och alkohol- och drogarbetet

Antalet dagpenningperioder orsakade av mentala störningar för unga personer under 30 år har klart ökat i en snabbare takt än antalet för över 30-åringar. De ungas andel av alla inledda sjukpenningperioder till följd av mentala störningar har stigit från 12 procent år 2000 till 17 procent år 2007. 

Utvecklingsprojektet för missbruks- och mentalvårdsarbetet i Södra Finland syftar till att skapa nya metoder för att bryta den onda cirkeln av utslagning i synnerhet för unga.  Projektet bidrar till att göra en kommuns eget missbruks- och mentalvårdsarbete mångsidigare och underlätta tillgången till service.  Detta projekt beviljas i år det största stödbeloppet - 7,5 miljoner euro. 

Utvecklingsprojektet för mentalvårds- och missbruksarbetet i Västra Finland fokuserar på god praxis och ibruktagande av evidensbaserade verksamhetsmodeller samt stärker kompetensen i arbetet för att hjälpa missbrukare och personer med psykiska problem.  Projektet beviljas ca 1,3 miljoner euro i statsunderstöd. 

Ett nytt tidevarv när det gäller tjänster för barn, unga och familjer

Kaste-programmet reformerar tjänsterna för barn, unga och familjer.  Tyngdpunkten ligger vid att öka samarbetet mellan olika aktörer och specialkompetensen inom primärservicen.

TUKEVA 2-projektet fortsätter arbetet för att öka välbefinnandet bland barn, unga och barnfamiljer i Norra Finland.  De servicehelheter som ska utvecklas är bl.a. rådgivningsbyråtjänster, småbarnsfostran, barnskydd samt barn- och ungdomspsykiatri.  För projektet beviljas 2 miljoner euro. 

Remont II-projektet som genomförs i Västra Finland får fortsatt finansiering, som används för att förbättra samarbetet mellan familjer och myndigheter - på ett klientinriktat sätt och i rätt tid.  Genom den fortsatta finansieringen kan man till exempel utvidga de tjänster som mentalhälsoambulansen erbjuder för barn till att också omfatta ungdomar.  Projektet stöds med 1,9 miljoner euro. 

Barn och unga Kaste II-projektet genomförs i Östra och Mellersta Finland. Projektet skapar klientorienterade arbets- och verksamhetsmodeller, såsom familjeskolor, intensifierad förskoleundervisning, interventioner och grupper som ger kamratstöd.  För projektet beviljas 1,7 miljoner euro i Kaste-pengar.

Hälsovårdscentraler ska fungera bättre

Programmet Fungerande hälsovårdscentraler förbättrar kvaliteten på hälsovårdscentralernas verksamhet och klientorienteringen.  Tyngdpunken vid vården av personer med långtidssjukdomar överförs från den läkarcentrerade behandlingen av akuta situationer till effektiv, kontrollerad och multiprofessionell vård. 

Sammanlagt 9 miljoner euro beviljas för att stärka primärvården.  Pengar beviljas också till tre reformprojekt inom primärvården och ett fortsatt projekt för att främja hälsan.  Understödet för projektet Chronic Care Model i Mellanfinland uppgår till 5 miljoner euro.  KYTKE-projektet i Norra Finland får 2,8 miljoner euro och Bra mottagning-projektet i Södra Finland 0,5 miljoner euro.  I Östra och Mellersta Finland fortsätter man att förebygga kroniska folksjukdomar med hjälp av Kanerva-projektet, som får 0,8 miljoner euro.

Äldre och personer med funktionsnedsättning får också stöd

Möjligheterna för att äldre människor kan fortsätta att bo hemma förbättras genom Kaste-pengar.  Äldrearbetet stöds med 1,7 miljoner euro.  Det omfattande rikstäckande projektet för att förbättra tjänsterna för personer med funktionsnedsättning syftar till att reformera tjänsterna i samverkan mellan åtta samkommuner.   Projektet har beviljats 2 miljoner euro i understöd.

Områden som prioriteras under nästa ansökningsomgång för Kaste-programmet, vid sidan av försöket med en regional modell för social- och hälsovården, är att stärka primärvården och socialvården, öka delaktighet och minska social utslagning samt att stärka strukturerna för att främja hälsan och välbefinnandet. 

Ytterligare uppgifter

Biträdande avdelningschefen Olli Kerola, tfn (09) 160 73859, 040 828 0108
Regeringsrådet Anne Kumpula, tfn (09) 160 74113, 050 545 0249
Konsultativa tjänstemannen Salme Kallinen-Kräkin, tfn (09) 160 73228, 050 467 1947

 

 På vår webbplats

Kaste-programmet

Ministeri Risikko: Kaste-rahaa päihde- ja mielenterveystyöhön   (Pressmeddelande 26.3.2010)
Tillbaka till toppen