Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Jämställdhetsbarometern 2008: Kvinnans ställning i samhället ännu inte lika god som mannens

Social- och hälsovårdsministeriet
25.11.2008 9.00
Pressmeddelande -

”Den nya jämställdhetsbarometern visar att det har skett många förbättringar inom jämställdhetsområdet men det framkommer också fakta som är mycket oroväckande. Till exempel upplever utbildade kvinnor oftare än för sju år sedan att deras kön är i vägen för karriärutvecklingen”, konstaterade statssekreterare Carl Haglund som ansvarar för jämställdhetsfrågor onsdagen den 25 november då jämställdhetsbarometern offentliggjordes i Helsingfors.

”Det är bra att vår regering målmedvetet främjar Likalönsprogrammet. Jämställdhetsbarometern 2008 visar att programmet är viktigare än någonsin”, konstaterade Haglund.

Männens ställning bättre än kvinnornas

Enligt både kvinnornas och männens uppfattning är mannens ställning i samhället fortfarande bättre än kvinnans. En majoritet av finländarna tror att företagen och näringslivet skulle dra fördel av att ha fler kvinnor på ledande positioner. Av männen är fler än förr av den åsikten. En stor del av männen och kvinnorna vill att arbetsgivarkostnaderna för familjeledigheter skall utjämnas mellan kvinno- och mansdominerade branscher. Bland annat detta visar jämställdhetsbarometern 2008 som sammanställdes av överaktuarie Tarja Nieminen från Statistikcentralen.

Den första jämställdhetsbarometern gavs ut för 10 år sedan och denna jämställdhetsbarometer är den fjärde i ordningen. Barometern kartlägger finländarnas värderingar av och inställningar till jämställdhet samt deras erfarenheter av hur jämställdheten uppnås i arbetslivet, skolan och familjekretsen.

Könet i vägen för högutbildade kvinnors karriärutveckling

Största delen av de kvinnliga löntagarna och en klar majoritet av de manliga löntagarna upplever inte att könet är en nackdel i deras nuvarande jobb. Men en distinkt förändring märks gällande högutbildade kvinnors erfarenheter om löner. År 2001 upplevde 26 procent av kvinnorna att de missgynnas på grund av sitt kön. År 2008 upplever 39 procent av kvinnorna att de missgynnas. Utbildade kvinnor upplever också oftare än övriga kvinnor att deras kön är en nackdel för karriärutvecklingen.

Mannens roll som försörjare inte längre lika stark

Allt färre finländare är av den åsikten att mannen har det främsta ansvaret att försörja familjen. Männen är oftare än kvinnorna av den åsikten att försörjningen är på männens ansvar. På en attitydnivå visar barometern att modellen ”mannen som familjeförsörjare” håller på att falla sönder. Anhängarna till den modellen har minskat avsevärt under de senaste tio åren. Modellen håller på att ersättas av tanken om att mannen är en jämbördig förälder. Av männen och kvinnorna är 90 procent av den åsikten att männen borde ta ett större ansvar för barnskötsel och -uppfostran.

Arbetsplatserna har en negativare inställning till pappornas familjeledigheter än mammornas

Attitydförändringen gällande barnskötsel syns inte ännu helt ochhållet i praktiken. På frågan om hur arbetsplatserna förhåller sig till familjeledigheter svarade finländarna att det är svårare för männen än för kvinnorna att hålla familje- eller vårdledighet. Detta märks i synnerhet inom den privata sektorn, där över hälften av arbetstagarna anser att det är svårt för män att hålla en längre föräldra- eller vårdledighet. Å andra sidan är männen av den åsikten att det är allt lättare för män att stanna hemma och sköta om sitt barn under 10 år som plötsligt har blivit sjukt.

För mer information: överaktuarie Tarja Nieminen, Statistikcentralen, tfn (09) 1734 3561 och överinspektör Jouni Varanka, social- och hälsovårdsministeriet, tfn (09) 160 74459

Jämställdhetsbarometern 2008 finns att läsa på finska (referat på svenska) på social- och hälsovårdsministeriets webbplats www.stm.fi/julkaisut. Publikationen säljs av Universitetstryckeriet. Jämställdhetsbarometer 2008. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2008:24, ISSN 1236-2050.

Tillbaka till toppen