Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

I pensionslagstiftningen föreslås justeringar till följd av pensionsreformen

Social- och hälsovårdsministeriet
1.4.2004 11.00
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att den nya pensionslagstiftningen (634-644/2003) som träder i kraft vid ingången av år 2005 kompletteras. De föreslagna ändringarna hänför sig till strävan att sammanslå den privata sektorns arbetspensionslagar.

Avsikten är att genom lagändringen göra bestämmelserna om de förvärvsinkomster som ligger till grund för pensionen mer åskådliga så att de motsvarar vedertagen tillämpningspraxis. Enligt förslaget beaktas förvärvsinkomsterna t.o.m. slutet av den månad som föregår månaden då ålderspensionen börjar. De inkomster som ligger till grund för socialförsäkringsförmåner beaktas dock endast till utgången av det kalenderår som föregår det år då ålderspensionen börjar. Vid invalidpension beaktas såväl förvärvsinkomsterna som de inkomster som ligger som grund för socialförsäkringsförmåner till utgången av det kalenderår som föregår det år då ålderspensionen börjar.

Bestämmelserna om samordning av sjukdagpenning och ålderspension preciseras. Om den försäkrade fyller 63 år under sjukdagpenningens primärtid beviljas arbetspensionen direkt som ålderspension.

Enligt förslaget beviljas deltidspensionstagare som är födda 1946 eller tidigare på ansökan ålderspension till fullt belopp, utan förtidsminskning, redan vid 63 års ålder.

Avsikten är att anpassa sjömanspensionssystemet till den reform av den privata sektorns arbetspensionssystem som träder i kraft vid ingången av år 2005 och därför föreslås att lagen om sjömanspension också ändras på motsvarande sätt.

Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 1 april. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Ytterligare information: biträdande avdelningschef Tuulikki Haikarainen, tfn (09) 160 738 65

Tillbaka till toppen