Hoppa till innehåll
Media

Genom den första nationella barnstrategin skapas ett Finland som respekterar barnets rättigheter

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.2.2021 10.47
Pressmeddelande 43/2021

I Finland har den första nationella barnstrategin nu blivit färdig. I den parlamentariska kommittén har man under 2020 nått en gemensam syn kring visionen om ett barn- och familjevänligt Finland, som ska sträcka sig över regeringsperioderna. 

Strategin bygger på tre huvudidéer som respekterar alla barns rättigheter, tar stor hänsyn till barnen i samhället och stöder barnens välbefinnande. 

Målet är ett Finland för alla barn

Genom strategin skapar man ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. 

Dessutom etableras barnets rättigheter och ställning genom att barnen beaktas konsekvent i all verksamhet på samma sätt som andra samhällsmedlemmar. Barnen ska få information om sina rättigheter. 

Ställningen för barn som är i utsatt ställning ska tryggas och deras behov identifieras bättre.

Genomförandet av barnstrategin säkerställer att barnens rättigheter tillgodoses

Den nationella barnstrategin styr den genomförandeplan som utarbetas för varje regeringsperiod. 

Genomförandet av strategin säkerställer att alla barns rättigheter tillgodoses så fullständigt som möjligt. Dessutom ska man stödja alla barns delaktighet och rätt till en framtid.

Genomförandet ska vara förvaltningsövergripande och olika aktörer i samhället, civilsamhället samt barn och vuxna i olika åldrar och olika befolkningsgrupper ska göras delaktiga i arbetet.

Barnstrategin omfattar alla barn och unga under 18 år

Den nationella barnstrategin gäller alla som är under 18 år. I strategin och dess genomförande beaktas dessutom i stor utsträckning familjerna som barnen lever i samt unga vuxna som befinner sig i övergångsskedet mellan barndomen och vuxenlivet.

Ett av målen med barnstrategin är att öka barns och ungas delaktighet. Ett evenemang om barnstrategin som riktar sig till barn och unga kommer att ordnas onsdagen den 17 mars 2021. 

Parlamentariska kommittén nådde samsyn

Den parlamentariska kommittén grundade sitt arbete på FN:s konvention om barnets rättigheter och tidigare utredningar och beredde barnstrategin tillsammans. Strategin stöder sig på de fyra allmänna principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter: icke-diskriminering, prioritering av barnets bästa, barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling samt barnets delaktighet.

”Jag är mycket nöjd med det arbete som den parlamentariska kommittén har gjort tillsammans och över att vi har uppnått en gemensam politisk vilja. Vi hade en klar vision om att Finland med hjälp av barnstrategin ska bli ett land som respekterar alla barns rättigheter och där det är bra att födas och växa”, konstaterar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, som var ordförande för kommittén.

Ytterligare information

Johanna Laisaari, generalsekreterare för barnstrategin, tfn 0295 161 177

Tillbaka till toppen