Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förslag till budget för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 2021

Social- och hälsovårdsministeriet
13.8.2020 9.39
Pressmeddelande 181/2020

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår att ministeriets förvaltningsområde ska få ett anslag på cirka 16,6 miljarder euro 2021. Anslaget är cirka 1,7 miljarder euro större än i den ordinarie budgeten för 2020, vilket beror till största delen på att antalet arbetslösa och permitterade har ökat. Coronavirusepidemin och försämringen av det ekonomiska läget till följd av epidemin har en betydande inverkan på Folkpensionsanstaltens förmåner, till exempel utkomstskyddet för arbetslösa, bostadsbidraget och det grundläggande utkomststödet.

Förslaget till budget för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde syftar bland annat till att reformera läkemedelsförsörjningen i enlighet med riktlinjerna i färdplanen för läkemedelsärenden. Smittsamma sjukdomar bekämpas genom att vaccination mot pneumokocker utvidgas till att omfatta riskgrupper. Jämställdheten i samhället främjas genom det internationella jämställdhetspriset.

Av anslaget till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde används 30 procent till pensionsutgifter, 27 procent till utjämning av familje- och boendekostnader och till det grundläggande utkomststödet samt 21 procent till utkomstskyddet för arbetslösa. Sjukförsäkringen utgör 12 procent av anslaget.

Läkemedelsförsörjningen reformeras

För utvecklingsarbete som utförs i enlighet med färdplanen för läkemedelsärenden föreslår social- och hälsovårdsministeriet ett anslag på 5 miljoner euro. Målet för utvecklingsarbetet är att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen och att trygga läkemedelssäkerheten och läkemedelsrådgivningen. Målet är också att trygga tillgången på tjänster samt att se till att tjänsterna är tillgängliga och fungerar smidigt. Genom bättre styrning och en bättre kunskapsbas kan man också säkerställa ett kontrollerat ibruktagande av nya läkemedel och främja en förnuftig användning av läkemedlen.

Tilläggsfinansiering för grundläggande utkomststöd, pensioner och sjukförsäkringar

För utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd och vissa tjänster föreslår social- och hälsovårdsministeriet ett anslag på 4,6 miljarder euro. Det är 292 miljoner euro mer än 2020. Tillägget beror i huvudsak på den ökade arbetslösheten till följd av coronavirusepidemin, som ökar förmånskostnaderna i fråga om det allmänna bostadsbidraget och det grundläggande utkomststödet med 240,4 miljoner euro.

För Folkpensionsanstaltens omkostnader föreslår social- och hälsovårdsministeriet sammanlagt 486 miljoner euro. Det är 46 miljoner euro mer än 2020.

För finansieringen av pensionerna föreslår ministeriet ett anslag på sammanlagt 5,0 miljarder euro, vilket är 43 miljoner euro mer än 2020.

För finansieringen av sjukförsäkringen föreslår ministeriet ett anslag på 2,1 miljarder euro. Anslaget är 108 miljoner euro större än det var 2020, vilket föranleds av en ändring i behovskalkylen.

Tilläggsfinansiering också för utkomstskyddet för arbetslösa

För utkomstskyddet för arbetslösa föreslår social- och hälsovårdsministeriet ett anslag på 3,5 miljarder euro. Det är 1,3 miljarder euro mer än 2020. Tillägget föranleds i huvudsak av att Sysselsättningsfondens ekonomi behöver tryggas och av att antalet arbetslösa och permitterade har ökat till följd av coronavirusepidemin.

Ministeriet föreslår att löntagarkassornas självfinansieringsandel av inkomstrelaterade dagpenningar tillfälligt minskas med två procentenheter. Detta ökar statens utgifter med 60 miljoner euro 2021. Dessutom föreslår social- och hälsovårdsministeriet att staten deltar i kostnaderna för inkomstrelaterade dagpenningar som betalas på basis av permittering eller av en orsak som jämställs med permittering med en andel som motsvarar grunddagpenningen. På detta sätt kan Sysselsättningsfondens ekonomi tryggas. Detta ökar statens utgifter med 550 miljoner euro.

Social- och hälsotjänsterna förbättras, välbefinnandet i arbetet främjas

För den social- och hälsovård som ordnas av kommunerna föreslår social- och hälsovårdsministeriet ett anslag på 396,5 miljoner euro. Det är 92 miljoner euro mer än 2020. Tillägget föranleds av utgifterna för studerandehälsovården och ökade anslag för projektverksamhet, till exempel programmet Framtidens social- och hälsocentral och utvecklingsprogrammet för arbetet och välbefinnandet i arbetet.

För verkställigheten av den ändring av äldreomsorgslagen som gäller en vårdardimensionering på 0,7 föreslås 52,8 miljoner euro under momentet Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen. Lagändringen träder i kraft den 1 oktober 2020.

För skyddshemmens verksamhet föreslår social- och hälsovårdsministeriet 23,5 miljoner euro. I detta ingår en nivåförhöjning på 1,0 miljoner euro.

Dessutom beviljar staten FinnHEMS Oy ett statsunderstöd på 27,8 miljoner euro för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten.

Studerandehälsovården för högskolestuderande ändras från och med den 1 januari 2021. I fortsättningen är det Folkpensionsanstalten som ansvarar för ordnandet av de studerandehälsovårdstjänster som Studenternas hälsovårdsstiftelse producerar. Samtidigt blir de studerandehälsovårdstjänster som stiftelsen producerar tillgängliga också för dem som studerar vid yrkeshögskolor. För denna verksamhet reserveras 65,8 miljoner euro.

Ett anslag på 128,8 miljoner euro har reserverats för projekt för utveckling av servicestrukturen, det vill säga för utveckling av ordnandet och tillhandahållandet av tjänster. Anslaget är 31 miljoner större än det var 2020. Av tillägget riktas 6 miljoner euro till utvecklingsprogrammet för arbetet och välbefinnandet i arbetet. Anslag beviljas också för projekt som stöder beredningen av social- och hälsovårdsreformen och överföringen av ansvaret för att ordna tjänster.

Tillväxtstrategin för hälsobranschen stöds

För stödjande av tillväxtstrategin för hälsobranschen föreslår social- och hälsovårdsministeriet ett anslag på 5 miljoner euro. Genom åtgärderna stöds utvecklandet av nationella kompetensklusters verksamhet. Med kompetenskluster avses det nationella cancercentret, neurocentret och biobankerna samt det genomcenter och det läkemedelsutvecklingscenter som är under planering. För omkostnaderna för den nya tillståndsmyndighet som ska administrera användningen av personuppgifter inom social- och hälsovården föreslår ministeriet 3,2 miljoner euro.

Hälsa och funktionsförmåga främjas

För främjandet av hälsa och funktionsförmåga föreslår social- och hälsovårdsministeriet ett anslag på sammanlagt 42 miljoner euro. Det är 4 miljoner euro mer än 2020. Tillägget föranleds av att vaccination mot pneumokocker utvidgas till att omfatta riskgrupper.

Det internationella jämställdhetspriset och jämställdhetsprogrammet

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår ett anslag på 0,5 miljoner euro för det internationella jämställdhetspriset. Priset delas ut vartannat år, det vill säga nästa gång 2021. Jämställdhets- och likalönsprogrammet fortsätter med stöd av ett anslag på 0,5 miljoner euro. Medlen används för att samordna åtgärder som syftar till att göra samhället mer jämställt.

Övrig forskning och utbildning

För forskning på universitetsnivå inom hälso- och sjukvården och socialvården föreslår social- och hälsovårdsministeriet 25 miljoner euro. För den statliga ersättningen för kostnader för specialiseringsutbildning för personal vid enheter inom social- och hälsovården anvisas 96 miljoner euro.

Stöd till veteraner, värnpliktiga och anhöriga

För stöd till veteraner föreslår social- och hälsovårdsministeriet ett anslag på 241,3 miljoner euro. Anslaget är 81,3 miljoner euro mindre än det var 2020. Minskningen beror i huvudsak på att veteranerna blir allt färre för varje år som går.

Av anslaget anvisas 48,6 miljoner euro för ersättningar för skador ådragna i militärtjänst, 16 miljoner euro för driftskostnader för vård- och rehabiliteringsinrättningar för krigsinvalider, 9,9 miljoner euro för fronttillägg och 162,4 miljoner euro för rehabilitering och tjänster som tillhandahålls i hemmet för frontveteraner.

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår dessutom att det anvisas 3,4 miljoner euro för rehabilitering av krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor, för rehabilitering av personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig samt för frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontsoldater. Som anslag för den statliga ersättningen för vården av personer som lidit skada av krigen föreslår ministeriet 1,1 miljoner euro.

Avbytarverksamhet och vikariehjälp

Utgifterna för avbytarverksamheten för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare minskar med 5,7 miljoner euro jämfört med nivån året innan och uppgår därmed till 118,9 miljoner euro. Minskningen föranleds av en ändring i behovskalkylen. Projektet Ta hand om bonden, som stöder lantbruksföretagare så att de orkar med sitt arbete, får en fortsättning. För projektet har reserverats anslag även för 2021–2022. För sammanslagningen av avbytarserviceområden föreslår social- och hälsovårdsministeriet 2 miljoner euro. Sammanslagningen av avbytarserviceområden och minskningen av antalet områden minskar utgifterna på längre sikt och förbättrar kvaliteten på avbytarverksamheten.

Understöd till sammanslutningar och stiftelser

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår ett anslag på 310 miljoner euro för understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd. Anslaget är 70 miljoner euro mindre än det var 2020. Detta beror på osäkerheten i fråga om Veikkaus Ab:s uppskattade intäkter, huvudsakligen till följd av restriktionerna under coronavirusepidemin.

Ämbetsverk, inrättningar och internationella organisationer

För omkostnaderna för ämbetsverken och inrättningarna inom sitt förvaltningsområde föreslår social- och hälsovårdsministeriet ett anslag på 216,9 miljoner euro. Till anslaget tillkommer bland annat 2 miljoner euro för tryggande av Strålsäkerhetscentralens forskningsverksamhet, 1,4 miljoner euro för samordning av Institutet för hälsa och välfärds data om kvalitet och effekt och 1,0 miljoner euro för investeringar i informationshantering. Dessutom tillkommer 0,8 miljoner euro för utvecklande av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas databas för läkemedelsinformation och utvärdering av läkemedelsbehandlingar samt 0,7 miljoner euro för stärkande av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras tillsyns- och styrningsuppgifter.

Den frivilliga finansieringen av Världshälsoorganisationen WHO fortsätter med stöd av ett anslag på 5,5 miljoner euro.

Ytterligare information 

Jiri Sironen, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonens specialmedarbetare, tfn 0295 163 410 (allmänna frågor)
Timo Lehtinen, familje- och omsorgsminister Krista Kiurus specialmedarbetare, tfn 0295 163 387 (allmänna frågor) 
Anna Abrahamsson, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvists specialmedarbetare, tfn 0295 150 029 (allmänna frågor)
Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 0295 163 338 (social- och hälsovårdsreformen och servicesystemet)
Päivi Sillanaukee, avdelningschef, tfn 0295 163 356 (miljö- och hälsoskydd, vaccinationsprogrammet)
Tuija Kumpulainen, avdelningschef, tfn 0295 163 280 (hälsa och välfärd, STEA, veteranfrågor)
Annakaisa Iivari, avdelningschef, tfn 0295 163 371 (tjänster)
Heli Backman, avdelningschef, tfn 0295 163 668 (socialförsäkringsfrågor) 
Raimo Antila, avdelningschef, tfn 0295 163 094 (utveckling av arbetet och välbefinnandet i arbetet, avbytarservice) 
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085 (socialförsäkringsfrågor, förmåner)
Hannu Ijäs, direktör, tfn 0295 163 248 (garantipension, ersättningar för olycksfall i militärtjänst)
Essi Rentola, direktör, tfn 0295 163 155 (bosättningsbaserad social trygghet)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, tfn 0295 163 382 (tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen)
Mikko Staff, ekonomidirektör, tfn 0295 163 214 (budgeten) 
Tomas Forsström, ekonomiplaneringschef, tfn 0295 163 563 (ämbetsverk och inrättningar)
Mikko Nygård, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 547 (kommunernas statsandelar och understöd) 
Marianne Koivunen, finanssekreterare, tfn 0295 163 573 (socialförsäkring) 
Satu Seikkula, specialsakkunnig, tfn 0295 163 479 (statsunderstöd, kommunernas statsandelar) 
Elina Asola, specialsakkunnig, tfn 0295 163 437 (färdplanen för läkemedelsärenden)
Susanna Grimm-Vikman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 172 (utkomstskyddet för arbetslösa)
Minna Liuttu, finansråd, tfn 0295 163 582 (socialförsäkring)
Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 577 (STEA-understöd)
Tanja Auvinen, direktör, tfn 0295 163 715 (jämställdhetsfrågor)
Minna Saario, direktör, tfn 0295 163 146 (social- och hälsovårdsreformen och digitalisering av tjänsterna)
Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig, tfn 0295 163 139 (tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata)

Tillbaka till toppen