Hoppa till innehåll
Media

För att främja ett evidensbaserat mentalvårdsarbete krävs det tålamod och samarbete

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2023 14.17
Nyhet
En flicka som sitter på golvet

Under den rundabordsdiskussion som ITLA, social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ordnade den 31 mars 2023 dryftades hur forskningsrön ska styra valet av terapeutiska metoder.

Hur borde forskningsrön beaktas vid beslutsfattandet? 

Utvecklingsdirektör Petra Kouvonen från ITLA konstaterade att ITLA har arbetat de senaste tio åren för att barns och ungas stöd för den psykiska hälsan ska vara av hög kvalitet och att barn och unga ska få stöd enligt sina behov och på jämlika villkor.  

– Arbetet med att utveckla metoder som stöder barns uppväxt (Kasvun tuki) har lärt oss att den evidensbaserade kunskapen om behandlingars effekt inte alltid omsätts i praktiken, säger Kouvonen.   

Direktör Andreas Blanco Sequeiros från social- och hälsovårdsministeriet betonade att stödet för barns och ungas psykiska hälsa bör bygga på nationellt enhetliga grunder. Till exempel universiteten, Institutet för hälsa och välfärd och ITLA skulle kunna samarbeta för att upprätta kompetenskluster vid universitetssjukhusen för de psykosociala metoder som konstaterats ge goda resultat. 

Internationellt kunskapsunderlag från Nederländerna

Rundabordsdiskussionens huvudtalare, professorerna i  interventions- och implementeringsundersökningen Pim Cuijpers och Heleen Riper Vrije från Amsterdam universitet delade med sig av sina erfarenheter av förankringen av evidensbaserade metoder i Nederländerna. Cuijpers och Riper har innehaft ITLA:s donationsprofessurer vid Åbo universitet. 

Cuijpers sade i sitt tal att det är viktigt att också granska metodernas användbarhet och lämplighet för olika målgrupper när man bedömer metodernas effekt. Enligt Riper har den viktigaste lärdomen i Nederländerna varit att det krävs samarbete med intressegrupper och en starkare ledning i stället för ett splittrat projektarbete för att kunna förändra människors psykiska beteende. 

Kompetenscentrumen har redan kommit igång med arbetet

Genom projektfinansieringen för programmet för framtidens social- och hälsocentral har man under de senaste tre åren inrättat kompetenscentrum med särskild fokus på metoder för unga. Syftet med projekten för samordningen av universitetsklinikerna är att etablera samordningen i samarbetsområdena vid användningen och upprätthållandet av metoderna.   

På basis av tidigare erfarenhet vet man att det behövs samordning på nationell nivå och tydligare roller för att man ska kunna välja effektiva evidensbaserade metoder och ta metoderna i bruk på ett välgrundat sätt och stödja samt upprätthålla och utvärdera användningen av metoderna.  

ITLA, Institutet för hälsa och välfärd och universiteten kan ge de välfärdsområden som ansvarar för ordnandet av tjänster objektiv information – även internationell – om de bästa terapeutiska metoderna och det kunnande som behövs för att implementera dem. Dessutom kan de utvärdera verksamheten och säkerställa att de olika aktörernas synpunkter beaktas vid samarbetet. 

Mer information

Petra Kouvonen, direktör [email protected], 041 455 2280

  • Rundabordsdiskussionen Näytön paikka! Kohti vahvistuvaa lasten ja nuorten mielenterveyttä inledde ett projekt som går ut på att förankra evidensbaserade psykosociala metoder riktade till barn och unga. Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat ett statsunderstöd på 5 miljoner euro för utvecklandet av det interventions- och implementeringsarbete med informationskällan Kasvun tuki som ITLA inledde några år sedan. 
     
  • Rundabordsdiskussionen var den första i en serie av tre diskussionstillfällen vars syfte är att kartlägga de samarbetsåtgärder som behövs för att främja tillämpningen av forskningsrön i tjänsterna för barn, unga och familjer. Under nästa rundabordsdiskussion ska man diskutera med representanter på basnivå om hur arbetet ska fördelas, hur metoderna ska tas i bruk och hur kompetensen ska upprätthållas.  
Tillbaka till toppen