Hoppa till innehåll
Media

Flera förbättringsförslag i fråga om tillsynen över arbetarskyddet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2021 13.27
Pressmeddelande

Regeringen har lämnat en proposition med syftet att effektivisera marknadskontrollen av tekniska anordningar som används i arbetet samt arbetarskyddsmyndigheternas rätt att få information. Syftet med propositionen är också att införa en anmälningsplikt när det gäller människohandel med arbetskraft och grov människohandel.

Regeringens proposition skulle dessutom öka myndigheternas befogenheter vad gäller marknadskontroll av tekniska anordningar som används i arbetet. Avsikten med de nya befogenheterna är främst att effektivisera tillsynen över de anordningar som säljs via näthandeln. De marknadskontrollmyndigheter som övervakar hur teknisk utrustning som är avsedd för att användas i arbetet överensstämmer med kraven är arbetarskyddsmyndigheterna, det vill säga Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskydd samt social- och hälsovårdsministeriet. 

De nya befogenheterna är 

  • regionförvaltningsverkets och social- och hälsovårdsministeriets befogenhet att skaffa en teknisk anordning under annan identitet för att kontrollera anordningen. 
  • social- och hälsovårdsministeriets befogenhet att kräva att ett innehåll som anknyter till en sådan teknisk anordning som medför stor risk ska raderas från onlinegränssnittet eller att i sista hand kräva att åtkomsten till onlinegränssnittet ska begränsas.

Bestämmelserna om marknadskontroll behöver ändras som en följd av EU:s marknadskontrollförordning. De föreslagna ändringarna gör att man effektivare än tidigare kan ingripa när en anordning strider mot kraven på ett sätt som äventyrar människans liv eller hälsa. 

Anmälningsplikten i fråga om människohandeln

Genom regeringens proposition utökas arbetarskyddsmyndighetens skyldighet att polisanmäla för förundersökning till att gälla även människohandel med arbetskraft samt grov människohandel. Genom att utöka anmälningsplikten till att gälla människohandelsbrott kan man effektivt utnyttja myndigheternas expertis och bidra till att människohandelsbrotten upptäcks före eller under straffprocessen bättre än för närvarande. 

Enligt propositionen ska arbetarskyddsmyndigheten i fortsättningen även vara skyldig att polisanmäla när den upptäckt att ett förfarande strider mot de EU-bestämmelser om kemikaliesäkerhet som gäller arbetstagarnas hälsa eller säkerhet.

Inkomstregistret ska få användas för tillsynen över arbetsförhållandena 

Genom propositionen utökas också arbetarskyddsmyndighetens rätt att få sekretessbelagda uppgifter från andra myndigheter. Ändringen innebär att arbetarskyddsmyndigheten har möjlighet att utnyttja uppgifterna i inkomstregistret även för tillsynen över arbetsförhållandena på arbetsplatserna. Den föreslagna ändringen innebär också att tillsynen över arbetsförhållandena kan riktas mer effektivt och ändamålsenligt och att det blir lättare att utreda enskilda fall.

Regeringen lämnade regeringspropositionen till riksdagen den 20 maj. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. EU-förordningen börjar tillämpas den 16 juli 2021.

Ytterligare information: 

Mari Leinonen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 509, mari.leinonen(at)stm.fi
 

Tillbaka till toppen