Hoppa till innehåll
Media

EU:s stadganden om social trygghet förnyas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2010 7.57
Pressmeddelande -

EU:s regler om social trygghet för personer som flyttar från ett EU-medlemsland till ett annat förnyas. Genom att förnya stadgandena vill man säkerställa, att medborgarnas rättigheter till social trygghet inte upphör att gälla då de flyttar från en EU-stat till en annan. Förnyelsen ökar medborgarnas tillgång till information om sina rättigheter. Också myndigheter och verk som ansvarar för verkställande av lagstiftning är skyldiga att informera och samarbeta.

En ny förordning träder ikraft 1.5.2010, då den nuvarande förordningen om social trygghet ersätts med en ny förordning om förenhetligande av systemen för social trygghet. Syftet med förnyelsen är att reglerna bättre ska kunna anpassas till ändringar som sker i familjeförhållanden, arbetslivet och medlemsländernas lagstiftning.

Den nya förordningen gäller alla EU-medborgare

Den nya förordningen gäller alla medborgare som hör till området för social trygghet i EU:s medlemsländer, också dem som befinner sig utanför arbetslivet.

Även i fortsättningen omfattas en person bara av ett EU-medlemslands område för social trygghet i gången. Personen omfattas av det medlemslands regler om social trygghet, i vilket denne har lönearbete eller är egenföretagare. I flera av medlemsländerna finns det dock specialregler för personer i lönearbete eller som är egenföretagare, liksom för personer som är på arbetskommendering i ett annat medlemsland. En person som inte har arbete, hör till området för social trygghet i sitt hemvistland.

I förordningen ingår bestämmelser om pensions-, sjuk- och arbetslöshetsförmåner, arbets- och yrkessjukdomsförmåner samt familjeförmåner. Med hjälp av förordningen försöker man bland annat försnabba sökandet av pension i sådana tillfällen, då en person söker pension i flera olika EU-länder. Pensionsskyddscentralen ansvarar i sådana fall fortfarande för uppgifter som gäller pensionsansökan.

De pensionärer som erhåller pension bara från Finland och som varaktigt bor i ett annat EU-land, får i början av maj ett nytt europeiskt sjukvårdskort från Finland. Kortet beviljas av Folkpensionsanstalten.

Elektroniskt informationsutbyte försnabbar behandlingen av ärenden

Nödvändigt informationsutbyte sköts i fortsättningen elektroniskt mellan medlemsländernas socialförsäkringsverk. På detta sätt kan behandlingen av ärenden försnabbas och förverkligandet av medborgarnas rättigheter effektiveras.

Man har för avsikt att övergå till elektroniskt informationsutbyte inom loppet av 2012. I Finland kommer Folkpensionsanstalten att vara förmedlare av informationsutbytet.

Mer detaljerad information om den nya förordningen och tillämpandet av denna fås från inrättningar som handhar social trygghet.

Ytterligare uppgifter Biträdande avdelningschef Carin Lindqvist-Virtanen, tfn 09 160 73870, [email protected]
Regeringsråd Marja-Terttu Mäkiranta, tfn 09 160 73877, [email protected]

På andra webbplatser

Förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen (Europeiska kommissionen)

Folkpensionsanstalten

Pensionsskyddscentralen

Tillbaka till toppen