Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Folkpens-ionsanstalten informerar:
EU:s coronavaccinationsintyg finns nu tillgängligt i Mina Kanta-tjänsten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2021 9.00
Pressmeddelande 175/2021

EU:s coronavaccinationsintyg finns nu tillgängligt i Mina Kanta-tjänsten. De två andra EU-coronaintygen, dvs. testintyget och intyget om tillfrisknande, kommer att finnas i Mina Kanta-tjänsten från och med den 14 juli.

EU:s coronavaccinationsintyg innehåller uppgifter om de coronavaccinationer som en person har fått, såsom vilket vaccin som getts, datum för när det senaste vaccinet getts och antalet givna vac-cindoser. Intyget fås redan för den första vaccinationen.

Genom att följa dessa anvisningar får du intyget:

  1. Logga in på kanta.fi med ditt identifieringsverktyg, såsom nätbankskoder eller mobilcertifikat.
  2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. Du hittar en länk till intygsdelen också på Mina Kanta-tjänstens första sida.
  3. Sök intyget genom att trycka på länken ”Öppna vaccinationsintyg (pdf)”. Om du har ett intyg öpp-nas det i en ny flik i pdf-format.
  4. Spara pdf-filen i din egen telefon eller ta en skärmdump på den. På det sättet har du intyget fär-digt när du behöver det. 

EU:s coronavaccinationsintyg kan visas upp från en mobil apparat eller skrivas ut på papper. I EU:s coronavaccinationsintyg finns uppgifterna på finska, svenska och engelska. Intyget är gratis.

Det tidigare nationella vaccinationsintyget i Finland tas samtidigt ur bruk, och det lönar sig att nu byta ut det nationella vaccinationsintyget som man sparat i telefonen eller skrivit ut på papper mot EU:s coronavaccinationsintyg. I Mina Kanta-tjänsten byts det nationella vaccinationsintyget automa-tiskt till EU:s vaccinationsintyg. 

Största delen av de vaccinerades uppgifter finns i Mina Kanta-tjänsten

För närvarande får över 92 procent av de vaccinerade ett vaccinationsintyg från Mina Kanta-tjänsten. Coronavaccinationsintygen kan visas i Mina Kanta-tjänsten genast när uppgifterna har kommit till Kanta-tjänsten i rätt format från de vaccinerande organisationerna. 

Det förekommer fortfarande regionala variationer i överföringen av vaccinationsuppgifter till Kanta-tjänsterna, och på grund av detta syns vaccinationsintygen ännu inte för alla vaccinerade personer. Du kan kontrollera uppgifterna som gäller din region i Institutet för hälsa och välfärds rapport (på finska):

Om vaccinationsintyget saknas i Kanta-tjänsten eller om det finns fel i vaccinationsuppgifterna, ska man vända sig till den vaccinerande organisationen. Felaktiga uppgifter kan korrigeras på det ställe där vaccinationsuppgifterna ursprungligen registrerades. 

Vaccinationsintyg fås vid behov också i pappersform från hälso- och sjukvården

I fortsättningen ska vaccinationsintyget finnas tillgängligt i Mina Kanta-tjänsten senast inom fem dygn från vaccinationen.  

Alla vaccinerade personer får coronavaccinationsintyget från Mina Kanta-tjänsten, och man kan också själv skriva ut intyget. Dessutom kan man befullmäktiga någon annan att använda Mina Kanta-tjänsten.

Personer som inte använder Mina Kanta-tjänsten och inte befullmäktigar någon annan att använda tjänsten, kan i nuläget få ett annat intyg över coronavaccinationen från hälso- och sjukvården. 

Aktörerna inom hälso- och sjukvården kommer i juli att få tillgång till en temporär nationell utskrifts- och registreringstjänst. Med hjälp av tjänsten säkerställer man tillgången till pappersversionen av EU:s coronaintyg vid alla verksamhetenheter inom hälso- och sjukvården också för personer som inte använder Mina Kanta-tjänsten.

En applikation för kontroll av intyg tas i bruk från och med den 1 juli

Innehållet i EU:s coronaintyg och dess riktighet kan kontrolleras med hjälp av en digital applikation. I Finland kan applikationen användas från och med den 1 juli. Det är frågan om en telefonapplikation som kan användas av de myndigheter som ansvarar för hälsosäkerheten vid gränserna. Applikat-ionen läser av vaccinationsintygens QR-koder, som resenärerna visar upp på papper eller på mobil-skärmen. Koden visas resenärens namn och de vaccinationer personen har fått.

Applikationen kommer i första hand att användas av hälsovårdsmyndigheter och handräcknings-myndigheter, såsom Gränsbevakningsväsendet.

Coronaintygen kan kontrolleras i tre olika skeden:

  1. I utreselandet av dem som reser till Finland, varvid trafikidkarna om de så önskar kan förutsätta intyg av resenärerna. I lagen om smittsamma sjukdomar förutsätts det dock inte att trafikidkare ska kontrollera intyg.
  2. Vid ankomsten till Finland, varvid hälsomyndigheterna och handräckningsmyndigheterna ansva-rar för kontrollen med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.
  3. Vid avresa från Finland, varvid trafikidkarna kan bli tvungna att kontrollera intygen, om destinat-ionsländerna förutsätter det. 

Ytterligare information

Medborgarnas frågor om vaccinationsintygen på Mina Kanta-sidorna:

Kanta-kundservice: [email protected]

Frågor om fel eller brister i vaccinationsintygen: den sjukvårdsorganisation som har gett vaccinet

Vi ber medierna ta kontakt med organisationernas centraliserade kommunikation i enlighet med intervjutemat:

FPA: [email protected] 
Mina Kanta-tjänsten och genomförandet av coronavaccinationsintygen i Mina Kanta-tjänsten

Institutet för hälsa och välfärd: [email protected] 
Institutet för hälsa och välfärds vaccinationsregister, registrering av yrkesutbildade personer, uppgif-ternas regionala täckning, verksamhetsmodeller för hälso- och sjukvården, vaccinationer som getts utomlands, pappersblanketter, applikation för kontroll av intyg

Social- och hälsovårdsministeriet: [email protected]   
Finansieringen av coronaintyget, helhetsplanen, tekniska egenskaper, juridiska frågor, EU-beredning, användningsändamål, intyg som en del av inresan, bekämpning av covid-19-smitta i gränsöverskridande trafik, inresemodell, praxis i andra länder, lagen om smittsamma sjukdomar, gräns-RP

Tillbaka till toppen